Giáo trình: Lý thuyết xác suất và Thống kê toán (2012)

 

alt   Tên sách: GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

Loại sách:       Giáo trình
Chủ biên:         PGS.TS. Nguyễn Cao Văn
Đồng tác giả:   PGS.TS. Ngô Văn Thứ, TS. Trần Thái Ninh
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế quốc dân
Năm xuất bản: 2012
Số trang:         975

Nội dung:

Phần một: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
Chương 2. Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất
Chương 3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều – Hàm các biến ngẫu nhiên
Chương 5. Các định lý giới hạn

Phần hai: THỐNG KÊ TOÁN

Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu
Chương 7. Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên
Chương 8. Kiểm định giả thuyết thống kê
Chương 9. Kiểm định phi tham số
Chương 10. Phân tích phương sai
Chương 11. Phân tích tương quan và hồi quy
Chương 12. Phân tích chuỗi thời gian

Phần ba: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ

Chương 13. Phương pháp thành phần chính
Chương 14. Phân tích tương ứng
Chương 15. Các phương pháp phân lớp