Giới thiệu cho Quy hoạch Lãnh đạo Khoa và Bộ môn (18/4/2018)

Theo quy chế của Trường, khoa Toán thực hiện công tác Giới thiệu cho Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Khoa và Bộ môn.

Sau khi Giới thiệu danh sách cho Quy hoạch, các Giảng viên cán bộ của Khoa và Bộ môn bỏ phiếu theo danh sách giới thiệu.

Kết quả kiểm phiếu sẽ do Trường thực hiện và công bố.

 

Thời gian: ngày Thứ Tư 18/4/2018

Giới thiệu quy hoạch lãnh đạo Khoa: 8h30 – 9h10.

Giới thiệu quy hoạch lãnh đạo Bộ môn (3 bộ môn thực hiện riêng): 9h10 – 9h45.

Danh sách Giới thiệu cho Quy hoạch

  Giới thiệu quy hoạch
Trưởng khoa
Năm sinh Hiện đang là Quá bán
1 Nguyễn Mạnh Thế 1975 Phó TK  
2 Tống Thành Trung 1975 Trưởng BM TKT  
3 Hoàng Đức Mạnh 1981 Trưởng BM TTC  
  Giới thiệu quy hoạch
Phó Trưởng khoa
     
1 Tống Thành Trung 1975 Trưởng BM TCB  
2 Hoàng Đức Mạnh 1981 Trưởng BM TTC  
3 Bùi Dương Hải 1976 Phó trưởng BM TKT  
4 Hoàng Bích Phương 1980 GV BM TKT  
5 Nguyễn Cẩm Vân 1980 GV BM TCB  
6 Nguyễn Tuấn Long 1980 GV BM TCB  
7 Dương Việt Thông 1982 GV BM TCB  
  Giới thiệu Quy hoạch
Trưởng BM Toán kinh tế
     
1 Bùi Dương Hải 1976 Phó trưởng BM TKT  
2 Hoàng Bích Phương 1980 GV  
3 Phạm Ngọc Hưng 1975 GV  
4 Vũ Thị Bích Ngọc 1979 GV  
  Giới thiệu Quy hoạch 
Trưởng BM Toán Cơ bản
     
1 Bùi Quốc Hoàn 1980 Phó trưởng BM TCB  
2 Lê Thị Anh 1979 GV  
3 Hoàng Văn Thắng 1980 GV  
4 Phùng Minh Đức 1979 GV  
5 Đặng Huy Ngân 1979 GV  
6 Nguyễn Tuấn Long 1981 GV  
7 Dương Việt Thông 1982 GV  
8 Đoàn Trọng Tuyến 1982 GV  
9 Nguyễn Thị Cẩm Vân 1980 GV  
  Giới thiệu Quy hoạch 
Trưởng BM Toán tài chính
     
1 Trần Chung Thủy 1974 Phó trưởng BM TTC  
2 Phạm Thị Hồng Thắm 1978 GV