Họp BM Toán kinh tế – Quy hoạch (24.10.2016)

Tham gia:

Thế, Hải, Long, Nhật, Phi, Trang, Hưng, Dương, Phương, Thảo, Tú,