Họp khoa lấy thư giới thiệu chức danh Trưởng Bộ môn

(Thứ tư, 03 Tháng 12 2008 00:00)

Họp Khoa lấy thư giới thiệu chức danh Trưởng Bộ môn

Để kiện toàn bộ máy tổ chức Khoa Toán kinh tế nhiệm kì 2008 – 2013, vào lúc 14h ngày 3 / 12 / 2008, tại Văn phòng khoa đã diễn ra cuộc họp lấy thư giới thiệu chức danh Trưởng Bộ môn các Bộ môn trong khoa.

Trước khi tiến hành lấy thư giới thiệu, TS. Ngô Văn Thứ, Trưởng khoa thông báo về quy chế bổ nhiệm. Theo quy chế, chức danh Phó trưởng khoa do Trưởng khoa đề đạt, và Hiệu trưởng thông qua. Theo đó, TS. Ngô Văn Thứ đã đề đạt TS. Nguyễn Mạnh Thế vào chức danh Phó trưởng khoa.

Khoa Toán hiện có ba Bộ môn và một Trung tâm. Theo quy chế, chức danh Giám đốc Trung tâm trực thuộc khoa do Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa đảm nhiệm và không phải lấy thư giới thiệu. Chức danh Trưởng Bộ môn do các giảng viên cán bộ trong bộ môn bỏ thư giới thiệu, Trưởng khoa tham khảo thông tin qua thư giới thiệu, cùng Chi ủy để quyết định đề bạt. Chức danh Phó trưởng Bộ môn sẽ do Trưởng Bộ môn đề đạt, Trưởng khoa thông qua.

Do một số giảng viên vắng mặt vì phải đi công tác, một số thư giới thiệu đã được thu thập trước, và còn tiếp tục thu thập cho đến hết 17h chiều Thứ sáu 5 / 12. Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Tý và Trợ lý Nguyễn Thị Minh hỗ trợ công việc phát và thu nhập thư giới thiệu. Kết quả sẽ do Trưởng khoa thu thập.

Tiếp sau thủ tục lấy thư giới thiệu, cuộc họp tiếp tục thảo luận với Nghị quyết TW về Trí thức.