Hướng dẫn kế hoạch thực tập và bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp đối với các chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh

Trước hết, kỳ thực tập tốt và viết chuyên đề tốt nghiệp là điều kiện tiên quyết để sinh viên các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại Khoa Toán Kinh tế hoàn thành khóa học và nhận được bằng tốt nghiệp của Trường đại học Kinh tế Quốc dân.

Thứ hai, kỳ thực tập và viết chuyên đề giúp cho sinh viên củng cố, nâng cao kiến thức lý thuyết đã học, gắn học với hành, lý luận với thực tiễn, giúp sinh viên làm quen và tăng cường kỹ năng thực tế, năng lực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo.

Thứ ba, giúp sinh viên hệ thống hóa và củng cố kiến thức chuyên môn đã được trang bị, vận dụng vào thực tế để giải quyết các vấn đề thuộc ngành và chuyên ngành đào tạo nhằm tiếp thu, học hỏi, kiến nghị các biện pháp đổi mới và hoàn thiện các hoạt động chuyên môn liên quan đến kinh tế, quản lý và kinh doanh tại cơ sở thực tập.

Thứ tư, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp, hình thành các phẩm chất trí tuệ, phương pháp tiếp cận, giải quyết một vấn đề thực tế đồng thời tạo cho sinh viên có cơ hội phát hiện những kiến thức và kỹ năng còn thiếu và có kế hoạch bổ sung hoàn thiện bản thân.

Sau cùng, kỳ thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp giúp cho sinh viên rèn luyện tác phong, phương pháp làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực của người quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

LINK 1: Hướng dẫn kế hoạch thực tập và bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp

LINK 2 (.pdf): Mẫu chuyên đề thực tập tốt nghiệp