K26 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 26 (1984 – 1988)

TT
Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quánNơi công tác – Điện thoại (CQ) NR
Nguyễn Đình Chuyến – 1967 – Nam – Quốc Tuấn, An Hải, Hải Phòng
Nguyễn Quốc Duy – 1967 – Nam –

TX Hưng Yên, Hải Hưng

Phòng Kế hoạch

Lê Minh Hồng – 1967 –

Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội

Tổng cục Thống kê-Viện tính toán

Dương Khắc Hào – 1967 – Nam –

Vĩnh Linh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Phòng Tổ chức, UBND huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Đậu Duy Lam – 1967 – Nam –

Xuân Hải, Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh

Hallit – Phát thanh truyền hình

Nguyễn Văn Làn – 1967 – Nam –

Tiên Động, Tứ Lộc, Hải Hưng

Nguyễn Đăng Miền – 1967 – Nam –

Thái Yên, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

Nguyễn Trọng Ngọc – 1966, Nam –

Khuyến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa

TT tính toán Ngân hàng Nhà nước – 13 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội

Trần Văn Tại – 1967 – Nam –

Yên Lư, Yên Dũng, Hà Bắc

NM phân đạm Hà Bắc