K49 – Toán kinh tế

K49 – Toán kinh tế (2007 – 2011)

TT Mã sv Họ tên Ghi chú
1 CQ49099 Nguyễn Việt Anh
2 CQ490183 Lê Văn  Bốn
3 CQ490280 Lê Hữu  Cường
4 CQ490288 Nguyễn Tất Cường
5 CQ490248 Nguyễn Giang Chung
6 CQ490411 Nguyễn Trung Dũng
7 CQ490827 Phạm Thị Thu Hằng
8 CQ491349 Phạm Thị   Hương
9 CQ490733 Phạm Văn  Hà
10 CQ490961 Dương Quỳnh  Hoa
11 CQ491130 Bùi Thanh Huy
12 CQ493457 Nguyễn Ngọc Huy
13 CQ491207  Đỗ Thị  Huyền
14 CQ491193 Nguyễn Thanh Huyền
15 CQ491476 Nguyễn Phương Lan
16 CQ491551 Nguyễn Vĩnh Linh
17 CQ491524 Nguyễn Thị  Liễu
18 CQ491617 Phạm Thị Loan