K52 – Toán tài chính B

Danh sách lớp Toán tài chính B khóa 52 (2010 – 2014)

ΤT Họ tên-ngày sinh-quê quán Điện Thoại-email-nơi làm việc Ghi chú
1 Ngô Mai Anh
5/12/1992 – Hà Nội
CQ520104
0932 395 258
maianh.ttcb52.bkd.yec@gmail.com
2 Nguyễn Thị Lan Anh
26/9/1992 – Hà Nội

CQ520150
01656 123 981
lananhneu269@gmail.com
3 Lê Thị Ngọc Bích
23/2/1992 – Thanh Hóa

CQ520290
01639 822 246
ngocbichle232@gmail.com
4 Hoàng Văn Chính
6/4/1992 – Thái Bình

CQ520400
01666 795 941
hoangchinh64@gmail.com
5 Khằm Nhật Chính
8/7/1992 –

CQ520402
chinh3b.ttc@gmail.com
6 Đàm Quang Chung
23/9/1991 – Tuyên Quang

CQ524506
01667 225 662
damchung.ttc52@gmail.com
7 Ngô Đức Cường
9/3/1990 – Nam Định

CQ520459
0979 465 634
duccuongttcb52@gmail.com
8 Đoàn Trung Dũng
10/10/1992 – Hải Phòng

CQ520590
01669 318 239
doantrungdung92@gmail.com
9 Trần Thế Duyên
10/10/1992 – Hải Phòng

CQ520659
01656 222 691
theduyen1010@gmail.com
10 Hoàng Hữu Đà
13/9/1992 – Hưng Yên

CQ520717
0979 097 891
dahoang92@gmail.com
11 Phạm Công Đức
4/10/1992 – Thanh Hóa

CQ520839
0977 873 348
phamduc.mf.neu@gmail.com
12 Nguyễn Dương Hương Giang
24/12/1992 – Bắc Ninh

CQ520878
01689 536 298
huonggiang92.bn@gmail.com
13 Nguyễn Trí Thức Sơn Hà
5/12/1992 – Hưng Yên

CQ520973
01683 548 625
ha.ntts512@gmail.com
14 Ngô Thị Thúy Hằng
30/4/1992 – Hà Tĩnh

CQ521125
0948 191 001
vit.chelski@gmaill.com
15 Nguyễn Thanh Hằng
14/9/1992

CQ521130
damthanhhang2010@gmail.com
16 Vũ Thị Thanh Hằng
9/12/1992 – Hải Phòng

CQ521162
0986 890 975
vu.hang1@gmail.com
17 Lê Quang Hòa
24/5/1992 – Hải Phòng

CQ521347
0934 347 670
lequanghoattc@gmail.com
18 Ngô Thị Ngọc Hoan
25/1/1992 – Nghệ An

CQ521376
01649 608 750
ngochoanktqd@gmail.com
19 Đinh Thu Huyền
15/11/1992 – Quảng Ninh

CQ521594
0969741820
duonghuyen001@gmail.com
20 Nguyễn Thanh Huyền
5/4/1992 – Hà Nội

CQ521618
01663 179 166
april_snow0504@yahoo.com
21 Nguyễn Thị Huyền
28/9/1992 – Thái Bình

CQ521623
0973 376 364
huyenttc.52@gmail.com
22 Nguyễn Việt Hưng
13/6/1992 – Hà Nội
0936 668 092
hung_hoccao@yahoo.com
23 Nguyễn Thị Thu Khuyên
25/5/1992 – Phú Thọ

CQ521878
01639 166 740
nguyenthithukhuyen@gmail.com
24 Vương Thị Khuyên
10/1/1992 – Hải Dương

CQ521880
01675 254 629
khuyenvuonghd.neu@gmail.com
25 Đỗ Ngọc Linh
8/10/1992 – Hải Dương
01696 411 528
dongoclinh.hd.92@gmail.com
26 Nguyễn Thị Linh
20/1/1992 – Hà Tình

CQ522075
01675 710 928
linhatk@gmail.com
27 Bùi Đình Long
2/10/1992 – Hà Nội

CQ522158
0982 109 295
buidinhlong21092@gmail.com
28 Trần Quý Long
12/12/1992 – Thái Bình

CQ522181
01659 956 370
jackychan12121992@gmail.com
29 Nguyễn Thanh Lượng
30/10/1992 – Hà Nội

CQ522216
01674 500 922
nguyenthanhluong1992@gmail.com
30 Bùi Mỹ
11/11/1992 – Hà Nội

CQ522364
01205 150 101
mybuivn@yahoo.com
31 Trần Thành Nam
30/11/1988 – Thanh Hóa

CQ522399
01668 661 872
tranbaochau_bk@yahoo.com
32 Nguyễn Thị Nga
2/2/1992 – Vĩnh Phúc

CQ522421
0982 957 083
ngattcb52@gmail.com
33 Đoàn Văn Nguyện
1/10/1992 – Thái Bình

CQ522600
01663 865 615
doanvannguyen92@gmail.com
34 Nguyễn Sỹ Nhâm
16/4/1992 – Nghệ An

CQ522628
01648 731 183
yensondoluongnghean@gmail.com
35 Nguyễn Hồng Nhung
5/6/1992 – Hà Nội

CQ522659
0983 050 692
nguyenhongnhung5692@gmail.com
36 Dư Thị Bích Phương
20/9/1992 – Hà Nội

CQ522810
01664 644 277
bichphuong209ktqd@gmail.com
37 Phạm Thị Mai Phương
17/9/1992 – Hà Nội

CQ52
0983 401 966
mp.ktqd@gmail.com
38 Trần Thị Hoàng Phương
25/10/1992 – Bắc Giang

CQ522878
01675 678 775
tranthihoangphuongbg@gmail.com
39 Nguyễn Thúy Quỳnh
20/3/1992 – Hà Nội

CQ523034
01233 189 890
rennynguyen.tq@gmail.com
40 Trần Thị Thảo
25/8/1992 – Hải Dương

CQ523352
01692 059 779
tranthao250892@gmail.com
41 Chử Đức Thắng
28/7/1992 – Nam Định

CQ523373
01675 712 783
toronvn2@gmail.com
42 Nguyễn Văn Thắng
17/12/1991 – Hưng Yên

CQ523402
01674 667 350
nguoibinhthuong91@gmail.com
43 Bạch Mai Thu
Thanh Hóa
01657 572 556
bachmaithu@gmail.com
44 Phạm Thị Bích Thủy
27/6/1992 – Nam Định

CQ523560
01272 408 096
bichthuy276@gmail.com
45 Trần Thị Thư
28/7/1992- Hà Nội

CQ523616
01649 609 178
tranthu.ttc@gmail.com
46 Nguyễn Thu Trang
15/2/1992 – Hà Nội

CQ523827
0966 985 598
thutrangttc@gmail.com
47 Nguyễn Huyền Trân
26/8/1992 – Hà Nội

CQ523905
0985 889 550
tran92neu@gmail.com
48 Trần Anh Tuấn
3/6/1992 – Sơn La

CQ524094
01668 967 436
tuantran3692@gmail.com
49 Bùi Đức Tùng
3/7/1991 – Hà Nội

CQ524109
01662 983 094
buiductung37@gmail.com
50 Hoàng Thanh Tùng
15/8/1992 – Hà Nội

CQ524125
01665 665 585
bebu.codon@yahoo.com
51 Nguyễn Khánh Tùng
20/12/1986 – Hà Nội

CQ524138
01659 610 459
nktung_ktqd@yahoo.com.vn
52 Nguyễn Hồng Vân
11/2/1992 – Thái Bình
01647 025 320
nguyenhongvan112@gmail.com
53 Phạm Hương Yến
10/7/1992 – Thái Bình

CQ524400
0904 044 452
yenpham.neu@gmail.com

 

 

 

TT Mã số Họ và Tên
1 Ngô Mai Anh
2 CQ520150 Nguyễn Thị Lan Anh
3 CQ520290 Lê Thị Ngọc Bích
4 CQ520400 Hoàng Văn Chính
5 CQ520402 Khằm Nhật Chính
6 CQ524506  Đàm Quang Chung
7 CQ520459 Ngô Đức Cường
8 CQ520590  Đoàn Trung Dũng
9 CQ520659 Trần Thế Duyên
10 CQ520717 Hoàng Hữu  Đà
11 CQ520839 Phạm Công  Đức
12 CQ520878 Nguyễn Dương Hương Giang
13 CQ520973 Nguyễn Trí Thức Sơn
14 CQ521125 Ngô Thị Thúy Hằng
15 CQ521130 Nguyễn Thanh Hằng
16 CQ521162 Vũ Thị Thanh Hằng
17 CQ521347 Lê Quang Hòa
18 CQ521376 Ngô Thị Ngọc Hoan
19 CQ521594  Đinh Thu Huyền
20 CQ521618 Nguyễn Thanh Huyền
21 CQ521623 Nguyễn Thị Huyền
22 CQ521727 Lê Thu Hương
23 CQ521878 Nguyễn Thị Thu Khuyên
24 CQ521880 Vương Thị Khuyên
25 CQ522036 Hoàng Thị Thùy Linh
26 CQ522075 Nguyễn Thị Linh
27 CQ522158 Bùi Đình Long
28 CQ522181 Trần Quý Long
29 CQ522216 Nguyễn Thanh Lượng
30 CQ522364 Bùi Mỹ
31 CQ522399 Trần Thành Nam
32 CQ522421 Nguyễn Thị Nga
33 CQ522600  Đoàn Văn Nguyện
34 CQ522628 Nguyễn Sỹ Nhâm
35 CQ522659 Nguyễn Hồng Nhung
36 CQ522810 Dư Thị Bích Phương
37 CQ522878 Trần Thị Hoàng Phương
38 CQ52 Phạm Thi Mai Phương
39 CQ523034 Nguyễn Thúy Quỳnh
40 CQ523107 Phạm Đình Sơn
41 CQ523352 Trần Thị Thảo
42 CQ523373 Chử Đức Thắng
43 CQ523402 Nguyễn Văn Thắng
44 CQ523560 Phạm Thị Bích Thủy
45 Bạch Thị Mai Thu
46 CQ523616 Trần Thị Thư
47 CQ523827 Nguyễn Thu Trang
48 CQ523905 Nguyễn Huyền Trân
49 CQ524094 Trần Anh Tuấn
50 CQ524109 Bùi Đức Tùng
51 CQ524125 Hoàng Thanh Tùng
52 CQ524138 Nguyễn Khánh Tùng
53 Nguyễn Thị Hồng Vân
54 CQ524400 Phạm Hương Yến