K60 – Actuary

Danh sách lớp

Danh sách chung

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 11180062 Bùi Ngọc Anh 24/07/2000 Nữ
2 11180068 Bùi Thị Hoàng Anh 22/07/2000 Nữ
3 11180278 Nguyễn Lan Anh 14/02/2000 Nữ
4 11180396 Nguyễn Thùy Anh 20/09/2000 Nữ
5 11180401 Nguyễn Tú Anh 28/03/2000 Nữ
6 11186006 Trần Việt Anh 22/09/2000 Nam
7 11180528 Trương Thị Phương Anh 12/03/2000 Nữ
8 11180645 Nguyễn Trọng Bảo 10/08/2000 Nam
9 11180806 Võ Hoàng Linh Chi 21/09/2000 Nữ
10 11180850 Đỗ Tiến Cường 05/12/2000 Nam
11 11180989 Nguyễn Đình Đức 06/08/2000 Nam
12 11181106 Lương Ngọc Tùng Dương 20/05/2000 Nam
13 11181157 Lê Phạm Duy 05/04/2000 Nam
14 11181213 Hà Minh Giang 26/04/2000 Nữ
15 11181307 Lê Hoàng Hà 11/09/2000 Nữ
16 11181357 Nguyễn Thị Thu Hà 04/10/2000 Nữ
17 11181778 Nguyễn Văn Hiếu 03/08/2000 Nam
18 11181821 Nguyễn Cúc Hoa 10/12/2000 Nữ
19 11186039 Nguyễn Đức Huy 5/11/2000 Nam
20 11182323 Nguyễn Thị Khánh Huyền 18/12/2000 Nữ
21 11182394 Đỗ Thị Khanh 09/08/2000 Nữ
22 11182541 Thái Thị Lan 11/08/2000 Nữ
23 11182637 Đỗ Thị Diệu Linh 28/02/2000 Nữ
24 11182673 Lã Thị Thùy Linh 08/04/2000 Nữ
25 11183180 Trần Hương Ly 22/11/2000 Nữ
26 11183208 Lê Ngọc Mai 31/12/2000 Nữ
27 11183405 Lê Diệu My 30/10/2000 Nữ
28 11183430 Tạ Hoàng My 08/10/2000 Nữ
29 11183525 Trần Phương Nga 23/12/2000 Nữ
30 11183748 Nguyễn Vũ Minh Nguyệt 05/12/2000 Nữ
31 11183794 Dương Tuyết Nhi 26/09/2000 Nữ
32 11184091 Phan Hà Minh Phương 01/12/2000 Nữ
33 11186091 Nguyễn Anh Quang 28/08/2000 Nam
34 11184158 Bế Trần Quang 05/02/2000 Nam
35 11184307 Khuất Hùng Sơn 30/12/2000 Nam
36 11184358 Phạm Minh Tâm 08/08/2000 Nữ
37 11184763 Nguyễn Thị Anh Thư 04/12/2000 Nữ
38 11184828 Phan Thị Diệu Thúy 10/10/2000 Nữ
39 11184884 Nguyễn Thị Vĩnh Thủy 02/02/2000 Nữ
40 11184974 Đặng Thị Trâm 24/01/2000 Nữ
41 11184995 Hoàng Tú Trân 14/02/2000 Nữ
42 11185100 Ngô Thị Thu Trang 04/04/2000 Nữ
43 11185317 Nguyễn Việt Trung 19/12/2000 Nam
44 11185328 Nguyễn Quang Trường 21/09/2000 Nam
45 11186082 Vũ Minh Tú 27/04/2000 Nữ
46 11185430 Nguyễn Văn Tùng 14/09/2000 Nam
47 11185433 Nguyễn Xuân Tùng 15/09/2000 Nam
48 11185539 Phạm Mỹ Hải Vân 24/10/2000 Nữ
49 11185576 Đỗ Hoàng Việt 13/07/2000 Nam
50 11185581 Nguyễn Đinh Việt 24/02/2000 Nam
51 11185618 Nguyễn Long Vũ 30/09/2000 Nam

 

Danh sách hai lớp

LỚP 1

TT Mã SV Họ và tên Liên hệ Ghi chú
1 11180278 Nguyễn Lan Anh
2 11180396 Nguyễn Thùy Anh
3 11180528 Trương Thị Phương Anh
4 11186006 Trần Việt Anh
5 11180806 Võ Hoàng Linh Chi
6 11180850 Đỗ Tiến Cường
7 11181106 Lương Ngọc Tùng Dương
8 11181157 Lê Phạm Duy
9 11181213 Hà Minh Giang
10 11181307 Lê Hoàng Hà
11 11181821 Nguyễn Cúc Hoa
12 11186039 Nguyễn Đức Huy
13 11182541 Thái Thị Lan
14 11183180 Trần Hương Ly
15 11183405 Lê Diệu My
16 11183430 Tạ Hoàng My
17 11183748 Nguyễn Vũ Minh Nguyệt
18 11186091 Nguyễn Anh Quang
19 11184158 Bế Trần Quang
20 11184358 Phạm Minh Tâm
21 11184828 Phan Thị Diệu Thúy
22 11184995 Hoàng Tú Trân
23 11185328 Nguyễn Quang Trường
24 11186082 Vũ Minh Tú
25 11185433 Nguyễn Xuân Tùng
26 11185539 Phạm Mỹ Hải Vân
27 11185581 Nguyễn Đinh Việt
28 11185582 Nguyễn Đức Việt
29 11185618 Nguyễn Long Vũ

 

LỚP 2

TT Mã SV Họ và tên Liên hệ Ghi chú
1 11180062 Bùi Ngọc Anh
2 11180068 Bùi Thị Hoàng Anh
3 11180401 Nguyễn Tú Anh
4 11180645 Nguyễn Trọng Bảo
5 11180989 Nguyễn Đình Đức
6 11181357 Nguyễn Thị Thu Hà
7 11181778 Nguyễn Văn Hiếu
8 11182323 Nguyễn Thị Khánh Huyền
9 11182394 Đỗ Thị Khanh
10 11182637 Đỗ Thị Diệu Linh
11 11182673 Lã Thị Thùy Linh
12 11183208 Lê Ngọc Mai
13 11183525 Trần Phương Nga
14 11183794 Dương Tuyết Nhi
15 11184091 Phan Hà Minh Phương
16 11184307 Khuất Hùng Sơn
17 11184763 Nguyễn Thị Anh Thư
18 11184884 Nguyễn Thị Vĩnh Thủy
19 11184974 Đặng Thị Trâm
20 11185100 Ngô Thị Thu Trang
21 11185317 Nguyễn Việt Trung
22 11185430 Nguyễn Văn Tùng
23 11185576 Đỗ Hoàng Việt