K61 – Actuary

Danh sách lớp Actuary – K61

Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro

(2019 – 2022)

TT Mã SV Họ tên Giới Ghi chú
1 11190078 Đặng Hà Anh Female
2 11196248 Lương Việt Anh Male
3 11196120 Nguyễn Phan Anh Male
4 11190478 Phạm Ngọc Anh Female
5 11190482 Phạm Phương Anh Female
6 11196126 Phạm Vũ Linh Chi Female
7 11190867 Phùng Phương Chi Female
8 11190882 Vũ Linh Chi Female
9 11190896 Đặng Thị Kiều Chinh Female
10 11190914 Nguyễn Thành Chung Male
11 11180850 Đỗ Tiến Cường Male
12 11190968 Nguyễn Thế Đăng Male
13 11191101 Nguyễn Anh Đức Male
14 11191344 Đỗ Phương Duyên Female
15 11196111 Phạm Kỳ Duyên Female
16 11191407 Lê Thành Giang Male
17 11196345 Nguyễn Hiền Giang Female
18 11191632 Nguyễn Đức Hải Male
19 11191724 Phạm Thị Thu Hằng Female
20 11191895 Lê Thị Minh Hiển Female
21 11191899 Phạm Gia Hiển Male
22 11191930 Hà Trung Hiếu Male
23 11196147 Lã Minh Hiếu Male
24 11192002 Nguyễn Xuân Hoa Female
25 11192154 Nguyễn Thị Hồng Huế Female
26 11192525 Đào Quang Khải Male
27 11192674 Bùi Thị Ngọc Lan Female
28 11192727 Nguyễn Thị Phương Liên Female
29 11192986 Nguyễn Thùy Linh Female
30 11192985 Nguyễn Thùy Linh Female
31 11193027 Phan Phương Linh Female
32 11193082 Vũ Diệu Phương Linh Female
33 11193280 Nguyễn Dương Nhật Mai Female
34 11193379 Chu Quang Minh Male
35 11193425 Nguyễn Ngọc Minh Male
36 11193652 Nguyễn Thị Ngà Female
37 11193665 Dương Huệ Ngân Female
38 11193803 Nguyễn Minh Ngọc Female
39 11193808 Nguyễn Thanh Ngọc Female
40 11193853 Trần Bích Ngọc Female
41 11193949 Nguyễn Minh Nhật Male
42 11194328 Đào Minh Phượng Female
43 11194716 Nguyễn Duy Thành Male
44 11194757 Đỗ Thị Thanh Thảo Female
45 11194793 Nguyễn Huy Thảo Male
46 11194961 Ngô Anh Thư Female
47 11195114 Dương Trung Tiến Male
48 11195343 Nguyễn Thị Huyền Trang Female
49 11196213 Đỗ Thành Trung Male
50 11195749 Phương Khánh Vân Female