K62 – Actuary

Danh sách lớp Actuary – K62

(2020 – 2023)

TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
1 11200148 Lê Thế Anh Anh 05/01/2002
2 11204296 Hoàng Lê Mỹ Anh Anh 30/05/2002
3 11204353 Ngô Thị Ngọc Anh Anh 03/12/2002
4 11204506 Phùng Quang Anh Anh 05/05/2002 LP (HK1,…)
5 11204536 Trần Thị Hồng Anh Anh 05/11/2002
6 11200557 Nguyễn Ngọc Minh Châu Châu 02/03/2002
7 11200761 Trần Bùi Đạt Đạt 27/07/2002
8 11200853 Nguyễn Huỳnh Đức Đức 22/06/2002 BT (HK1,…)
9 11204888 Nguyễn Anh Dũng Dũng 22/12/2002
10 11201081 Lư Hồng Giang Giang 18/10/2002
11 11205087 Nguyễn Hải Hà 15/01/2002
12 11201358 Lại Thị Hạnh Hạnh 15/07/2002
13 11205347 Tạ Việt Hoàn Hoàn 13/03/2002 LT (HK1,…)
14 11205464 Đào Lê Huy Huy 25/07/2002
15 11205471 Lê Bá Huy Huy 12/06/2002
16 11205686 Nguyễn Chi Lan Lan 06/12/2002
17 11205959 Phạm Hoàng Long Long 01/06/2002
18 11202634 Nguyễn Thảo My My 01/10/2002
19 11202937 Trịnh Thị Minh Nguyệt Nguyệt 23/06/2002
20 11206464 Hoàng Trà Như Như 09/10/2002
21 11206568 Lê Lan Phương Phương 25/06/2002
22 11206600 Nguyễn Minh Phượng Phượng 30/04/2002
23 11203414 Trần Thị Diễm Quỳnh Quỳnh 27/05/2002
24 11206786 Nguyễn Thái Sơn Sơn 14/07/2002
25 11203621 Đoàn Minh Thảo Thảo 08/07/2002
26 11207018 Hoàng Đức Thịnh Thịnh 24/08/2002
27 11203938 Lưu Đức Toàn Toàn 01/10/2002
28 11203951 Nguyễn Hồng  Trà Trà 22/11/2002
29 11208187 Ngô Gia Tráng Tráng 06/04/2002
30 11207312 Lê Bảo Trung Trung 27/04/2002
31 11208537 Vũ Thị Hà Xuyên Xuyên 02/04/2002
32 11207522 Lê Thị Hương Yến Yến 02/09/2002