K62 – DSEB

Danh sách lớp DSEB – K62

(2020 – 2023)

TT Mã sv Ho và tên Ngày sinh Ghi chú
1 11200021 Nguyễn Vũ Nhật An 28/06/2002 Nam
2 11204235 Vũ Đức An 14/02/2002 Nam
3 11200232 Nguyễn Ngọc Bảng Anh 18/10/2002 Nam
4 11200265 Nguyễn Thị Hồng Anh 17/11/2002 Nữ
5 11200365 Tống Thị Vân Anh 27/05/2002 Nữ
6 11200417 Trịnh Phương Anh 17/01/2002 Nữ
7 11200489 Mai Xuân Bách 18/09/2002 Nam
8 11200498 Vũ Minh Bách 18/06/2002 Nam
9 11200535 Quản Thanh Bình 25/07/2002 Nữ
10 11204713 Phương Quỳnh Chi 9/3/2002 Nữ
11 11204971 Nguyễn Tuấn Duy 17/09/2002 Nam
12 11204750 Huỳnh Lê Linh Đan 21/10/2002 Nữ
13 11200745 Nguyễn Ngọc Đạt 6/10/2002 Nam
14 11204838 Nguyễn Minh Đức 21/09/2002 Nam
15 11201381 Trần Thị Hạnh 2/2/2002 Nữ
16 11201426 Nguyễn Thị Thanh Hiền 16/10/2002 Nữ
17 11201514 Trần Trung Hiếu 5/1/2002 Nam
18 11201638 Phạm Văn Hồng 5/4/2002 Nam
19 11205484 Nguyễn Quốc Huy 12/3/2002 Nam
20 11201976 Ngô Đoàn Kiên 10/3/2002 Nam
21 11202071 Trịnh Thị Hương Liên 20/12/2002 Nữ
22 11205706 Bùi Hoàng Linh 13/09/2002 Nữ
23 11202127 Hoàng Diệu Linh 23/06/2002 Nữ
24 11202225 Nguyễn Thị Ngọc Linh 2/4/2002 Nữ
25 11205949 Nguyễn Đình Long 8/12/2002 Nam
26 11202352 Nguyễn Hoàng Long 14/09/2002 Nam
27 11206097 Lê Quốc Minh 25/04/2002 Nam
28 11206100 Lê Tuấn Minh 25/10/2002 Nam
29 11202545 Nghiêm Thị Ngọc Minh 5/6/2002 Nữ
30 11202622 Mai Trà My 30/03/2002 Nữ
31 11202844 Nguyễn Hải Ngọc 24/09/2002 Nữ
32 11206452 Tống Lê Khánh Nhi 5/27/2002 Nữ
33 11203028 Nguyễn Lan Nhung 29/04/2002 Nữ
34 11203041 Nguyễn Thị Kiều Nhung 18/09/2002 Nữ
35 11203096 Lê Huy Phong 27/09/2002 Nam
36 11206700 Nguyễn Đức Quang 12/7/2002 Nam
37 11208006 Đỗ Thùy Trang 23/11/2002 Nữ
38 11208164 Trần Thị Thu Trang 28/10/2002 Nữ
39 11207309 Chu Đức Trung 30/03/2002 Nam
40 11207333 Nguyễn Anh 29/12/2001 Nữ
41 11207334 Nguyễn Hoàng 13/02/2002 Nam
42 11207388 Trần Danh Tường 10/3/2002 Nam
43 11207413 Trần Khả Uyên 16/07/2002 Nữ