K64 – DSEB – lớp A

Danh sách sinh viên lớp DSEB khóa 64 – lớp A

(2022 – 2026)

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Giới Ghi chú
1 11220032 Nguyễn Hoài An 12/04/2004 Nữ
2 11220101 Cao Ngọc Phương Anh 29/04/2004 Nữ
3 11220502 Nguyễn Tuệ Anh 23/11/2004 Nữ
4 11220539 Phạm Minh Anh 07/07/2004 Nữ
5 11220646 Trần Thị Vy Anh 21/08/2004 Nữ
6 11220655 Trịnh Phương Anh 01/01/2004 Nữ
7 11220763 Đặng Chí Bách 03/11/2004 Nam
8 11220799 Nguyễn Gia Bảo 02/08/2004 Nam
9 11220927 Phạm Việt Châu 20/11/2004 Nam
10 11221106 Lã Quang Chiến 29/08/2004 Nam
11 11221352 Đỗ Duy Đức 02/03/2004 Nam
12 11221551 Hoàng Thùy Dương 04/12/2004 Nữ
13 11221684 Trần Thế Duy 27/07/2004 Nam
14 11221733 Dương Phương Giang 01/02/2004 Nữ
15 11221769 Mai Trà Giang 23/07/2004 Nữ
16 11221964 Phạm Thị 05/11/2004 Nữ
17 11222080 Lê Thu Hằng 17/11/2004 Nữ
18 11222164 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 08/11/2004 Nữ
19 11222366 Vũ Trí Hiếu 08/12/2004 Nam
20 11222582 Nguyễn Trọng Hùng 05/07/2004 Nam
21 11222607 Mai Phan Quốc Hưng 04/08/2004 Nam
22 11222611 Nguyễn Duy Hưng 10/01/2004 Nam
23 11222618 Nguyễn Quang Hưng 24/11/2004 Nam
24 11222760 Đặng Trường Huy 27/04/2004 Nam
25 11222839 Vũ Quốc Huy 05/12/2004 Nam
26 11223079 Trần Đàm Quốc Khánh 07/07/2004 Nam
27 11223508 Lý Linh Linh 28/11/2004 Nữ
28 11223797 Trần Phương Linh 10/12/2004 Nữ
29 11223875 Mai Thành Lộc 22/01/2004 Nam
30 11224144 Nguyễn Thị Tuyết Mây 29/03/2004 Nữ
31 11224145 Võ Huyền Khánh Mây 28/07/2004 Nữ
32 11224167 Đinh Quang Minh 28/08/2004 Nam
33 11224192 Lê Hoàng Minh 09/03/2004 Nam
34 11224591 Nguyễn Trần Phương Ngân 30/08/2004 Nữ
35 11224722 Nguyễn Phương Hoài Ngọc 20/05/2004 Nữ
36 11224897 Vũ Minh Nhật 10/06/2004 Nam
37 11225327 Võ Thị Minh Phương 30/04/2004 Nữ
38 11225650 Trần Ngọc Sơn 25/08/2004 Nam
39 11225710 Hoàng Mạnh Tân 15/01/2004 Nam
40 11225765 Dương Nhật Thanh 13/07/2004 Nam
41 11225799 Đỗ Đặng Minh Thành 14/10/2004 Nam
42 11226306 Nguyễn Thu Trà 30/04/2004 Nữ
43 11226687 Đỗ Anh Tuấn 13/07/2004 Nam
44 11226750 Nguyễn Thanh Tùng 13/10/2004 Nam
45 11226974 Đinh Đào Lan Vy 18/10/2004 Nữ