Kết quả Họp ngày 29/8/2014

KẾT QUẢ HỌP NGÀY 29/8

Bộ môn Toán kinh tế kết hợp với Bộ môn Toán tài chính trong buổi họp ngày 29/8/2014 đã có một số kết quả sau đây:

1. Sinh hoạt khoa học Bản thảo Giáo trình Thống kê thực hành, tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Thứ

2. Thảo luận về Nội dung giảng dạy học phần Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu cho hệ Cao học. Nội dung TẠI ĐÂY.

3. Thảo luận và thay đổi Nội dung giảng dạy học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán: Mục 7.1.3. Ước lượng hợp lý tối đa trở thành phần có giảng dạy (trước đây là Đọc thêm). Nội dung giảng dạy TẠI ĐÂY. Các thầy cô giảng XSTK trong học kỳ này lưu ý.

Bộ môn Toán kinh tế.