KHẨN: HỌP TOÀN KHOA 14h00 THỨ TƯ 19/10

14H THỨ TƯ 19/10/2016 – HỌP TOÀN KHOA VỀ QUY HOẠCH CÁN BỘ. (CÓ ĐOÀN CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG THAM DỰ) – TẠI VĂN PHÒNG KHOA.

 

ĐỀ NGHỊ CÁC THẦY CÔ ĐI HỌP ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ.

 

SAU BUỔI HỌP CÁC THẦY CÔ Ở LẠI TẬP VĂN NGHỆ CHUẨN BỊ CHO HỘI KHOA NGÀY 22/10. ĐỀ NGHỊ CÁC THẦY CÔ THU XẾP CÔNG VIỆC THAM GIA ĐẦY ĐỦ.

 

Kết quả bỏ phiếu đã được đưa trong Thông tin nội bộ.

TRƯỞNG KHOA