Khung chương trình DSEB – tạm thời

Khung chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh

Học bằng Tiếng Anh

Tổng số tín chỉ: 130

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SỐ
TÍN
CHỈ
BỐ TRÍ CÁC HỌC KỲ
1 2 3 4 5 6 7
Tổng số tín chỉ 130
1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 46
1.1 CÁC HỌC PHẦN CHUNG 19
1 1 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1
Principles of Maxism-Leninism 1
2 2
2 2 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2
Principles of Maxism-Leninism 2
3 3
3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 2
4 4 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Political Revolution Roadmap of the CPV
3 3
5 5 Ngoại ngữ
Foreign Language
9 6 3
Giáo dục thể chất
Physical Education
4 1 1 1 1
Giáo dục quốc phòng
Military Education
8 4 4
1.2 CÁC HỌC PHẦN CỦA TRƯỜNG 12
6 Đại số
Algebra
3 3
7 Pháp luật đại cương
Fundamentals of Laws
3 3
8 1 Kinh tế vi mô 1
Microeconomics 1
3 3
9 2 Kinh tế vĩ mô 1
Macroeconomics 1
3 3
1.3 CÁC HỌC PHẦN CỦA NGÀNH 9
10 1 Lý thuyết xác suất
Probability Theory
3 3
11 2 Kinh tế lượng
Econometrics
3 3
12 3 Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Monetary and Financial Theories 1
3 3
13 Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
3 3
2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 78
2.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 12
14 1 Giải tích
Calculus
3 3
15 1 Lập trình căn bản
Basic Programming
3 3
16 2 Thống kê toán
Mathematical Statistics
3 3
17 4 Các kỹ thuật giải tích nâng cao
Techniques in Advanced Calculus
3 3
2.2. KIẾN THỨC NGÀNH
2.1.2 Các học phần bắt buộc
18 1 Tối ưu hóa
Optimization
3 3
19 2 Học máy 1
Machine Learning 1
3 3
20 3 Phân tích chuỗi thời gian
Time Series Analysis
3 3
21 4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Database Management System
3 3
22 5 Lập trình cho khoa học dữ liệu
Programming for Data science
3 3
23 6 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Data Structure and Algorithms
3 3
24 7 Học máy 2
Machine Learning 2
3 3
25 8 Chuẩn bị dữ liệu và Visualization
Data Preparation and Visualization
3 3
26 9 Đề án cho DSEB
Essay on DSEB
3 2
2.2.2 Các học phần tự chọn
(chọn 5 trong số các học phần sau)
15 3 3 3 3 3
27
28
29
30
31
1 Quản trị kinh doanh
Business Management 1
3
2 Marketing căn bản
Principles of Marketing
3
3 Thương mại điện tử căn bản
Introduction to Electronic Commerce
3
4 Phân tích hành vi khách hàng
Consumer Behavior Analytics
3
5 Phân tích kinh doanh
Business Analytics
3
6 Ngân hàng thương mại
Commercial Bank
3
7 Tài chính quốc tế
International Finance
3
8 KInh tế bảo hiểm
Insurance Economics
3
2.3 KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU
(chọn 5 trong số các học phần sau)
15 6 9
32
33
34
35
36
1 Phân tích chuỗi cung ứng
Supply Chain Analytics
3
2 Phân tích rủi ro
Risk Analytics
3
3 Phân tích sai phạm
Fraud Detection
3
4 Marketing theo định hướng dữ liệu
Data-driven Marketing
3
5 Phân tích mạng truyền thông xã hội
Social Media Network Analysis
3
6 Phân tích nguồn nhân lực
Human Resource Analytics
3
7 Phân tích quá trình kinh doanh
Business Processes Analytics
3
8 Blockchain và các công nghệ sổ cái phân tán
Blockchain and Distributed Ledger Technologies
3
40 Chuyên đề thực tập
Internship Program
10
Tổng số tín chỉ bố trí cho các học kỳ 12 9 21 21 20 17 17

 

 

Kiến thức giáo dục đại cương - khoa khác giảng

Các học phần Chính trị - Triết học

Gồm các học phần:

  • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
  • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Các học phần Thể dục - Quốc phòng

Gồm các học phần

  • Giáo dục thể chất 1, 2, 3, 4
  • Giáo dục Quốc phòng

 

Kiến thức giáo dục đại cương - Khoa Toán kinh tế giảng

 

Kiến thức Ngành - khoa khác giảng

 

Kiến thức Ngành - Khoa Toán kinh tế giảng

Thống kê toán - Mathematical Statistics

Mã học phần:

Nội dung

1 Các khái niệm cơ bản
2 Mô tả số liệu bằng bảng và đồ thị
3 Thống kê mô tả
4 Mẫu ngẫu nhiên – Quy luật phân phối mẫu
5 Ước lượng điểm cho tham số
6 Khoảng tin cậy cho tham số
7 Kiểm định giả thuyết một tham số
8 Kiểm định giả thuyết với hai mẫu
9 Kiểm định phi tham số

Tài liệu:

 

 

 

Kiến thức chuyên ngành - bắt buộc

 

Kiến thức chuyên ngành - tự chọn

 

Đề án - Chuyên đề thực tập