Kinh tế lượng – Chương trình nâng cao (2008)

 

   alt Tên sách:               KINH TẾ LƯỢNG – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
Loại sách:              Giáo trình
Tác giả:                   Nguyễn Quang Dong
Nhà xuất bản:        Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản:      2002, 2008
Số trang:                170

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1. Mô hình nhiều phương trình
Chương 2. Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc, mô hình LPM, Logit và Probit
Chương 3. Chuỗi thời gian, làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian
Chương 4. Chuỗi thời gian không dừng
Chương 5. Mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy (ARIMA) và mô hình tự hồi quy theo vectơ (VAR)
Phụ lục
Tài liệu tham khảo