Kinh tế lượng phân tích và ứng dụng (dịch)

  Tên sách:               KINH TẾ LƯỢNG PHÂN TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Loại sách:              Bài giảng
Biên soạn:             Dựa trên tài liệu "Econometric Analysis and Applications"
Graham Smith chủ biên, ĐH tổng hợp London
Nhà xuất bản:        Thống kê
Năm xuất bản:      2002
Số trang:                321

MỤC LỤC
Mở đầu
Bài 1. Hồi quy với biến giả
Bài 2. Mô hình động, trễ phân phối và kỳ vọng
Bài 3. Mô hình nhiều phương trình
Bài 4. Vấn đề định dạng mô hình
Bài 5. Mô hình nhiều phương trình – vấn đề ước lượng
Bài 6. Chuỗi không dừng và đồng kết hợp
Bài 7. Dự báo
Bài 8. Những vấn đề tiếp theo của Kinh tế lượng
Thuật ngữ cơ bản
Tài liệu tham khảo