Lịch học lớp riêng TCC1, 2

Lịch thi:

– Môn TCC1 ca 3 (13g – 14g30) ngày thứ 4 (28/3/2018).

– Môn TCC2 ca 4 (15g – 16g30) ngày thứ 4 (28/3/2018).

Thi tại giảng đường D404

Lớp TCC1 (Cô Quý – 0942 52 7478)

Sáng thứ 4 (21/3/2018)

Chiều thứ 5 (22/3/2018)

Sáng thứ 6 (23/3/2018)

Lớp TCC2 – 1 + 2 :  Thầy Hoàn – 0983 386428, học tại giảng đường D404

Chiều thứ 4 (21/3/2018): 13g30

Sáng thứ 7 (24/3/2018): 7g30

Chiều thứ 7 (24/3/2018): 13g30

Sáng Chủ nhật (25/3/2018): 7g30