Lịch trình các học phần Chuyên ngành (đến K60)

Lịch trình dự kiến các môn chuyên ngành (K57 – K60)

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

HỌC KỲ TKT57 TKT58 TKT59 TKT60 TTC57 TTC58 TTC59 TTC60
II (2016-17)
1- 4/2017
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
KTL1
TƯH 2TK NCh 1
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
I (2017-18)
8 – 11/2017
KTL 2
TK NCh 1
LTMH 2T.A C.Ng
TK Toán
TƯH 1
I/O
Đại số
G.Tích 1
KTL 2
LTMH 1
TKNCh2
Đ.Giá 1
Mô phỏng
T.A.C.Ng
TK Toán
TƯH 1
CS TTC
II (2017-18)
1- 5 / 2018
Mảng
TK NCh 2
ĐGiá 1
MHUD
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
Đ Giá 2
TC CTy
ChTG
ĐL RR
KTL1
TƯH 2TK NCh 1
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
I (2018-19)
8- 11 / 2018
ChuỗiTG

QTRR

KTL 2
TK NCh1
LTMH 2
TA.CNg
TK Toán
TƯH 1
I/O
Th.kế NC
Đại số
GTích 1
PT KTh
TC QTế
KTL 2
LTMH 1
TKNCh2
Đ.giá 1
Mô phỏng
TA.CNg
TK Toán
TƯH 1
CS TTC
II (2018-19)
1- 4 / 2019
SL Mảng
TK NCh2
ĐGiá 1
MHUD
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
GT2
GT3
X.Suất
Đ Giá 2
TC C.Ty
Chuỗi TG
ĐL RR
KTL1
TƯH 2
TK NCh 1
I (2019-20)
8- 11 / 2019
Ch.TG

QTRR

KTL 2
TK NCh1
LTMH 2
TK Toán
TUH 1
I/O
Th.kế NC
PT KTht
TC QTế
KTL 2
LTMH 1
TKNCh2
Đ.giá 1
Mô phỏng
SL Mảng
TK NCh2
Ch TG
Định tính
KH DL
QTRR
KTL 1
TUH 2
LTMH 1
Game
Đ Giá 2
TC C.Ty
Chuỗi TG
ĐL RR
ĐGiá 1
Đề án
KTL 2
TK NC1
LTMH 2
PT KTht
TC QTế
Mảng
TK NC2
ChTG
Đ.Tính
KHDL
QTRR
ĐGiá 1
Đề án

 

TRÌNH DỰ KIẾN CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH (K57 – 59)

HỌC KỲ TKT56 TKT57 TKT58 TKT59 TKT60 TTC56 TTC57 TTC58 TTC59
II (2015-16)
1- 4/2016
KTL 1
LTMH 1
TƯH 2
Game
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
KTL1
TK NCh 1
TƯH 2
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
I (2016-17)
8- 11/2016
KTL 2
TK NCh 1
LTMH 2
QTRR
T.A C.Ng
TK Toán
TƯH 1I/O
Đại số
GTich1
KTL 2
LTMH 1
TKNCh2
ĐGiá 1
Mô phỏngTA. Cng
TK Toán
TƯH 1Cơ sở TTC
Đại số
GTich1
II (2016-17)
1- 4/2017
SL Mảng
TK NCh 2
ĐGiá 1
MHUD
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
Đ Giá 2
MHTC C.Ty
Chuỗi TG
Đ.L Rủi ro
KTL1
TƯH 2TK NCh 1
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
I (2017-18)
8 – 11/2017
ChuỗiTG KTL 2
TK NCh 1
LTMH 2T.A C.Ng
TK Toán
TƯH 1
I/O
Đại số
G.Tích 1
PT Kỹ Thuật
MHTC QTế
KTL 2
LTMH 1
TKNCh2
Đ.Giá 1
Mô phỏng
T.A.C.Ng
TK Toán
TƯH 1
CS TTC
II (2017-18)
1- 5 / 2018
Mảng
TK NCh 2
ĐGiá 1
MHUD
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
Đ Giá 2
TC CTy
ChTG
ĐL RR
KTL1
TƯH 2TK NCh 1
I (2018-19)
8- 11 / 2018
ChuỗiTG

QTRR

KTL 2
TK NCh1
LTMH 2
TA.CNg
TK Toán
TƯH 1
I/O
Thiết kế
Đại số
GTích 1
PT KTh
TC QTế
KTL 2
LTMH 1
TKNCh2
Đ.giá 1
Mô phỏng
TA.CNg
II (2018-19)
1- 4 / 2019
Mảng
TK NCh2
ĐGiá 1
MHUD
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
GT2
GT3
X.Suất
Đ Giá 2
TC C.Ty
Chuỗi TG
ĐL RR
I (2019-20)
8- 11 / 2019
Ch.TG

QTRR

KTL 2
TK NCh1
LTMH 2
TK Toán
TUH 1
I/O
Thiết kế
PT KTht
TC QTế
Mảng
TK NCh2
Ch TG
Định tính
KH DL
QTRR
KTL 1
TUH 2
LTMH 1
Game
ĐGiá 1
Đề án
KTL 2
TK NC1
LTMH 2
Mảng
TK NC2
ChTG
Đ.Tính
KHDL
QTRR
ĐGiá 1
Đề án