Mô hình toán ứng dụng (2005)

 

alt Tên:                         BÀI GIẢNG MÔ HÌNH TOÁN ỨNG DỤNG
Loại sách:              Bài giảng
Tác giả:                   Ngô Văn Thứ
Nhà xuất bản:        Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản:      2005
Số trang:                250

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1. Sơ lược lý thuyết đồ thị và phương pháp sơ đồ mạng lưới
I. Sơ lược về lý thuyết đồ thị
II. Phương pháp sơ đồ mạng lưới
Bài tập

Chương 2. Lý thuyết phục vụ công cộng
I. Mô hình hệ thống phục vụ công cộng
II. Trạng thái hệ thống, quá trình chuyển trạng thái
III. Một số hệ thống phục vụ công cộng Poisson dừng
IV. Một số hệ thống phục vụ công cộng Poisson không dừng
Bài tập

Chương 3. Mô hình điều khiển dự trữ
I. Bài toán, các khái niệm và cách tiếp cận
II. Các mô hình dự trữ tất định
III. Các mô hình dự trữ ngẫu nhiên
IV. Các mô hình dự trữ có ràng buộc
Bài tập