Mời tham dự Hội thảo quốc tế về Tài chính

Mời Thầy, Cô quan tâm tham dự hội thảo quốc tế về Tài chính, tổ chức vào 4-5 tháng 6 năm 2015. 

Chi tiết mời xem tại:  http://vicif.sciencesconf.org/.

Văn phòng khoa.