NCS Đào Bùi Kiên Trung bảo vệ Luận án TS cấp cơ sở (30/8/2023)

Vào hồi 16h00 ngày 30 tháng 8 năm 2023, tại phòng họp 1109 – Khoa Toán kinh tế, NCS Đào Bùi Kiên Trung _Giảng viên Bộ môn Toán Kinh tế bảo vệ Luận án TS cấp cơ sở.

Đề tài luận án: “Tác động của chính sách tiền tệ tới nền kinh tế – Tiếp cận bằng mô hình cân bằng tổng quát động ngẫu nhiên (DSGE)”.

Chuyên ngành: Toán kinh tế _ QĐ thành lập HĐ số 184/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/5/2023

I. Danh sách các thành viên Hội đồng:

• TS. Nguyễn Mạnh Thế, Chủ tịch hội đồng

• PGS.TS. Hồ Đình Bảo, Phản biện 1

• PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Phản biện 2

• TS. Hoàng Đức Mạnh, Uỷ viên thư ký

• PGS.TS. Ngô Văn Thứ, Uỷ viên Hội đồng

• TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Uỷ viên Hội đồng

• PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân, Uỷ viên Hội đồng

II. Tóm tắt diễn biến phiên họp:

  1. Chủ tịch HĐ công bố quyết định thành lập HĐ, giới thiệu các thành viên HĐ, yêu cầu NCS báo cáo tóm tắt kết quả của Luận án trước HĐ.
  2. NCS Đào Bùi  Kiên Trung báo cáo tóm tắt kết quả của Luận án trước HĐ trong thời gian 45 phút.
  3. Phản biện 1 nhận xét
  4. Phản biện 2 nhận xét
  5. Một số ý kiến của các thành viên khác trong HĐ.

III. Kết luận:

  • Luận án cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như biên bản đã ghi.
  • Tất cả thành viên HĐ đều đồng ý cho NCS Đào Bùi  Kiên Trung được bảo vệ luận án cấp trường sau khi đã chỉnh sửa nội dung luận án theo kết luận của Hội đồng.

Một số hình ảnh