Nội dung Họp Bộ môn Toán kinh tế ngày 25/12/2015

Buổi họp Bộ môn Toán kinh tế.

Thời gian: 14h00 ngày Thứ Sáu 25/12/2015

Chủ trì: Nguyễn Mạnh Thế.

Các nội dung đã bàn và kết luận

1. Học phần LTXSTKT: lạc hậu. Cần cập nhật, tập huấn nội dung cho giảng viên

2. V/v một số nội dung kinh tế lượng, Thực hành yêu cầu có ít nhất 1 buổi trên phòng máy.

3. Về Kiểm tra Kinh tế lượng kì tới: Vẫn giữ phương thức như cũ. Do phòng máy tính đã bị bớt 1 phòng C301 nên sẽ tiến hành trong hai Chủ nhật cuối tuần học 12 và 13. Nội dung kiểm tra đến hết Chương 5.

4. Tình hình sinh viên thực tập chuyên ngành: Khi không đảm bảo yêu cầu sẽ làm lại.

5. Hạn chế các lớp riêng của sinh viên chuyên ngành.

6. Nghiên cứu khoa học cá nhân và bộ môn cần được nâng cao

7. Viết giáo trình: Còn 2 cuốn cần hoàn thành: Lý thuyết xác suất, Tối ưu hóa.

4.