Quy trình Bổ nhiệm lại vị trí Phó trưởng khoa

Vị trí Phó trưởng khoa Toán kinh tế do Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Thế đảm nhiệm từ nhiệm kỳ trước, còn điều kiện bổ nhiệm lại, theo quy định sẽ thực hiện quy trình Bổ nhiệm lại.
Theo kế hoạch của Nhà trường về Quy trình bổ nhiệm lại đối với vị trí Phó trưởng khoa (Quyết định số 789/QĐ-ĐHKTQD đã đưa trên mạng nhà trường ngày 6/1), quy trình Bổ nhiệm lại gồm các bước:

Bước 1: Xác định nhu cầu bổ nhiệm, chủ trương bổ nhiệm nhân sự: Ban giám hiệu và Thường vụ Đảng ủy Trường
Bước 2: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng đơn vị: Trưởng, Phó trưởng đơn vị, Cấp ủy Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn.
Bước 3: Lấy tín nhiệm nhân sự lần 1
a. Ban giám hiệu và Thường vụ Đảng ủy xem xét thông qua danh sách
b. Tổ chức hội nghị viên chức của đơn vị lấy tín nhiệm nhân sự để bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa.
– Chủ trì: Trưởng khoa
– Đại diện tổ công tác trường chứng kiến
– Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị đã ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và được đóng bảo hiểm, đang làm việc tại đơn vị.
– Nội dung:

(1) Quán triệt mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ quản lý;
(2) Thông báo vị trí chức vụ dự kiến bổ nhiệm lại chức vụ quản lý; điều kiện, tiêu chuẩn chức vụ dự kiến bổ nhiệm, nguyên tắc lấy tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ quản lý;
(3) Thông báo danh sách, tóm tắt lý lịch nhân sự, lý lịch khoa học của nhân sự đã được BGH và TVĐU thông qua;
(4) Ứng viên trình bày tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ công tác, tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ;
(5) Thông báo nhận xét của tập thể lãnh đạo mở rộng của khoa;
(6) Thảo luận và tham gia ý kiến đối với nhân sự, giải đáp thắc mắc;
(7) Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm;
(8) Lập biên bản hội nghị và báo cáo Hiệu trưởng

Bước 4. Lấy tín nhiệm nhân sự lần 2: Ban giám hiệu và Thường vụ Đảng ủy
Bước 5. Bổ nhiệm lại nhân sự.