Quy trình Bổ nhiệm lần đầu vị trí Trưởng khoa

Theo kế hoạch của Nhà trường về Quy trình bổ nhiệm lần đầu đối với vị trí Trưởng khoa (Quyết định số 789/QĐ-ĐHKTQD đã đưa trên mạng nhà trường ngày 6/1), quy trình Bổ nhiệm lần đầu gồm các bước:
Bước 1. Xác định nhu cầu, chủ trương: Hiệu trưởng, ban giám hiệu.

Bước 2. Giới thiệu nhân sự: Hội nghị viên chức Khoa.
– Chủ trì: Đại diện tổ công tác Trường.
– Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị đã ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và được đóng bảo hiểm, đang làm việc tại đơn vị.
– Nội dung:

(1) Thông báo chủ trương, vị trí chức vụ dự kiến bổ nhiệm cần được giới thiệu (Trưởng khoa); điều kiện, tiêu chuẩn chức vụ dự kiến bổ nhiệm; nguyên tắc lựa chọn giới thiệu nhân sự và danh sách nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn xem xét giới thiệu.
(2) Thảo luận và giải đáp thắc mắc về nhân sự hoặc ghi nhận các thông tin để xác minh (nếu có).
(3) Thực hiện quy trình lấy thư giới thiệu.

Bước 3. Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng đơn vị
Bước 4. Lấy tín nhiệm nhân sự lần 1: Cán bộ viên chức chủ chốt mở rộng của khoa.
Bước 5. Lấy tín nhiệm nhân sự lần 2: Ban giám hiệu và Đảng ủy.
Bước 6. Bổ nhiệm nhân sự.