Quy trình Bổ nhiệm vị trí Trưởng Bộ môn

Quy trình Bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn và Quy trình Bổ nhiệm lần đầu Trưởng Bộ môn (Quyết định số 789/QĐ-ĐHKTQD đã đưa trên mạng nhà trường ngày 6/1)

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI – Bộ môn Toán tài chính

Bước 1: Xác định nhu cầu bổ nhiệm, chủ trương bổ nhiệm nhân sự: Ban giám hiệu và Thường vụ Đảng ủy Trường
Bước 2: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng của Khoa.
Bước 3: Lấy tín nhiệm nhân sự lần 1
a. Ban giám hiệu và Thường vụ Đảng ủy xem xét thông qua danh sách
b. Tổ chức hội nghị viên chức của Bộ môn lấy tín nhiệm nhân sự để bổ nhiệm lại.
– Chủ trì: Trưởng khoa
– Thành phần: Toàn thể viên chức bộ môn.
– Nội dung:

(1) Quán triệt mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng;
(2) Thông báo vị trí chức vụ dự kiến bổ nhiệm lại chức vụ quản lý; điều kiện, tiêu chuẩn;
(3) Thông báo danh sách, tóm tắt lý lịch nhân sự, lý lịch khoa học;
(4) Trình bày tóm tắt tổng kết công tác, phương hướng công tác;
(5) Thông báo nhận xét của tập thể lãnh đạo mở rộng của khoa;
(6) Thảo luận và tham gia ý kiến đối với nhân sự, giải đáp thắc mắc;
(7) Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm;
(8) Lập biên bản hội nghị và báo cáo Hiệu trưởng

Bước 4. Lấy tín nhiệm nhân sự lần 2: Ban giám hiệu và Thường vụ Đảng ủy
Bước 5. Bổ nhiệm lại nhân sự.

__________________________________________________________

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẦN ĐẦU – Bộ môn Toán kinh tế, Toán cơ bản

Bước 1: Xác định nhu cầu bổ nhiệm, chủ trương bổ nhiệm nhân sự: Ban giám hiệu và Thường vụ Đảng ủy Trường
Bước 2: Giới thiệu nhân sự: Hội nghị viên chức Bộ môn
– Chủ trì: Trưởng khoa
– Thành phần: Toàn thể viên chức thuộc Bộ môn
– Nội dung:

(1) Thông báo chủ trương, điều kiện, tiêu chuẩn
(2) Thảo luận và giải đáp thắc mắc
(3) Thực hiện lấy thư giới thiệu
 

Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa.
Bước 4: Lấy phiếu tín nhiệm nhân sự lần 1
a. Ban giám hiệu và Thường vụ Đảng ủy xem xét thông qua danh sách
b. Tổ chức hội nghị viên chức của Bộ môn lấy tín nhiệm nhân sự để bổ nhiệm
– Chủ trì: Trưởng khoa
– Đại diện tổ công tác trường chứng kiến
– Thành phần: Toàn thể viên chức.
– Nội dung:

(1) Quán triệt mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng;
(2) Thông báo tóm tắt lý lịch, lý lịch khoa học, tóm tắt tự nhận xét, tự đánh giá;
(3) Thảo luận nhân sự, giải đáp thắc mắc;
(4) Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm;
(5) Báo cáo Hiệu trưởng kết quả.

Bước 5. Lấy tín nhiệm nhân sự lần 2: Ban giám hiệu và Thường vụ Đảng ủy
Bước 6. Bổ nhiệm lại nhân sự.