Quy trình liên quan đến cấp học bổng từ Quỹ phát triển sinh viên

Các bước thực hiện

Thời gian Nội dung Chịu trách nhiệm Ghi chú
  Quyết định xét Trưởng khoa  
  Thông báo bằng văn bản cho sinh viên
– Thông qua các cán bộ lớp
– Yêu cầu công khai trước sinh viên
Trợ lý khoa  
  Thông báo trên mạng khoa Quản trị mạng
– Nhận thông tin từ Trưởng khoa
 
  Các lớp gửi danh sách đề nghị
– Bằng văn bản
Lớp trưởng gửi
Trợ lý khoa tiếp nhận
 
  Rà soát theo tiêu chí Trợ lý khoa  
  Hội đồng đề xuất danh sách Hội đồng xét học bổng và tài trợ  
  Quyết định cấp học bổng
– Bằng văn bản
Trưởng khoa  
  Trao học bổng
– Trong buổi chào sinh viên khóa mới
Trưởng / Phó trưởng khoa