Quy trình nhập điểm Bộ môn

 

1. Nhận bảng điểm từ Phòng QLĐT

– Bảng điểm thành phần: 10%, 20%, 70%

2. Đăng nhập:

Trang: https://qldt2.neu.edu.vn/cmcsoft.iu.web

Account: TKT

> Đại học chính quy > Quản lý đào tạo > Quản lý điểm

> Nhập điểm theo lớp học phần (Cho phép nhập tất cả các thành phần điểm trong một lần nhập)

> Học kỳ > Đợt học > Chọn học phần > Chọn lớp tín chỉ

> Nhập điểm

> Lưu

> Thoát

3. Photo một bản lưu khoa

4. Trả bảng điểm gốc cho Phòng Đào tạo

5. Có số điện thoại liên hệ khi cần thắc mắc