[TCB] Coi thi học kỳ 2 năm 2016 – 2017

Các thầy cô coi thi học kỳ II năm học 2016 – 2017 theo lịch.

Các thầy cô đi coi thi đến trước giờ coi thi 10 phút.

STT Lớp Môn TC Sĩ số Ngày Ca Phòng Giảng viên
1 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_1 Toán 2 3 112 02/06/2017 1 B-301,B-302,B-303 Toàn bộ giảng viên bộ môn
2 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_10 Toán 2 3 103 02/06/2017 1 B-101,B-102,B-103
3 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_11 Toán 2 3 100 02/06/2017 1 B-104,B-105,B-106
4 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_12 Toán 2 3 114 02/06/2017 1 B-201,B-202,B-203
5 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_13 Toán 2 3 67 02/06/2017 2 B-101 Toàn bộ giảng viên bộ môn
6 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_14 Toán 2 3 65 02/06/2017 2 B-301
7 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_15 Toán 2 3 69 02/06/2017 2 B-306
8 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_16 Toán 2 3 65 02/06/2017 2 B-201
9 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_17 Toán 2 3 69 02/06/2017 2 B-106
10 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_18 Toán 2 3 65 02/06/2017 2 B-202,B-203
11 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_19 Toán 2 3 68 02/06/2017 2 B-104,B-105
12 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_2 Toán 2 3 68 02/06/2017 2 B-102,B-103
13 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_20 Toán 2 3 65 02/06/2017 2 B-302,B-303
14 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_21 Toán 2 3 104 02/06/2017 3 B-204,B-205,B-206 Toàn bộ giảng viên bộ môn
15 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_22 Toán 2 3 108 02/06/2017 3 B-201,B-202,B-203
16 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_23 Toán 2 3 78 02/06/2017 3 B-105,B-106
17 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_24 Toán 2 3 86 02/06/2017 3 B-101,B-102
18 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_25 Toán 2 3 67 02/06/2017 4 B-201 Toàn bộ giảng viên bộ môn
19 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_26 Toán 2 3 67 02/06/2017 4 B-204,B-205
20 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_27 Toán 2 3 86 02/06/2017 4 B-101,B-102
21 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_28 Toán 2 3 67 02/06/2017 4 B-206
22 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_29 Toán 2 3 67 02/06/2017 4 B-202,B-203
23 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_3 Toán 2 3 77 02/06/2017 4 B-105,B-106
24 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_30 Toán 2 3 117 03/06/2017 1 B-201,B-202,B-203 Toàn bộ giảng viên bộ môn
25 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_31 Toán 2 3 118 03/06/2017 1 B-104,B-105,B-106
26 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_32 Toán 2 3 73 03/06/2017 1 B-301,B-302
27 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_33 Toán 2 3 120 03/06/2017 1 B-101,B-102,B-103
28 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_34 Toán 2 3 114 03/06/2017 1 B-204,B-205,B-206
29 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_35 Toán 2 3 64 03/06/2017 2 B-104,B-105 Toàn bộ giảng viên bộ môn
30 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_36 Toán 2 3 65 03/06/2017 2 B-206
31 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_37 Toán 2 3 59 03/06/2017 2 B-101
32 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_38 Toán 2 3 71 03/06/2017 2 B-301,B-302
33 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_39 Toán 2 3 63 03/06/2017 2 B-106
34 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_4 Toán 2 3 64 03/06/2017 2 B-202,B-203
35 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_40 Toán 2 3 65 03/06/2017 2 B-204,B-205
36 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_41 Toán 2 3 64 03/06/2017 2 B-201
37 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_42 Toán 2 3 63 03/06/2017 2 B-102,B-103
38 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_43 Toán 2 3 111 03/06/2017 3 B-104,B-105,B-106 Toàn bộ giảng viên bộ môn
39 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_44 Toán 2 3 109 03/06/2017 3 B-204,B-205,B-206
40 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_45 Toán 2 3 110 03/06/2017 3 B-201,B-202,B-203
41 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_46 Toán 2 3 112 03/06/2017 3 B-101,B-102,B-103
42 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_47 Toán 2 3 65 03/06/2017 4 B-101 Toàn bộ giảng viên bộ môn
43 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_48 Toán 2 3 66 03/06/2017 4 B-206
44 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_49 Toán 2 3 65 03/06/2017 4 B-104,B-105
45 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_5 Toán 2 3 66 03/06/2017 4 B-204,B-205
46 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_6 Toán 2 3 66 03/06/2017 4 B-202,B-203
47 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_7 Toán 2 3 66 03/06/2017 4 B-106
48 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_8 Toán 2 3 66 03/06/2017 4 B-201
49 Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_9 Toán 2 3 65 03/06/2017 4 B-102,B-103
50 Giải tích 2(216)_1 Giải tích 2 3 55 06/06/2017 4 B-201  
51 Giải tích 2(216)_2 Giải tích 2 3 53 06/06/2017 4 B-202,B-203
52 Giải tích 3(216)_1 Giải tích 3 3 57 12/06/2017 2 B-102,B-103  
53 Giải tích 3(216)_2 Giải tích 3 3 57 12/06/2017 2 B-101
54 Toán rời rạc(216)_1 Toán rời rạc 3 56 17/06/2017 1 B-101  
55 Toán rời rạc(216)_2 Toán rời rạc 3 51 17/06/2017 1 B-106