[TCB] Giảng chính quy – Từ Tháng 9/2013

(Thứ năm, 19 Tháng 9 2013 22:21)

LỊCH GIẢNG HỆ CHÍNH QUY
Bộ môn Toán cơ bản
HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2013 (TỪ 16/9 đến 31/12/2013)

Thời gian: 15 tuần + 1 tuần dự trữ
 

GV Lớp Tiết Thứ Môn
C. Lan 44 6 – 7 5 G103 Toán cao cấp 1
C. Lan ĐS – 01 8 – 10 5 B2 – 103 Đại số
T. Ngân ĐS – 02 8 – 10 4 B302 Đại số
T. Ngân 7 9 – 10 5 D303 Toán cao cấp 1
T. Ngân 29 9 – 10 7 B204 Toán cao cấp 1
T. Tuấn 33 9 – 10 3 B203 Toán cao cấp 1
T. Tuấn 25 6 – 7 5 B106 Toán cao cấp 1
T. Tuấn 35 9 – 10 5 B204 Toán cao cấp 1
C. Q. Anh 5 6 – 7 2 G101 Toán cao cấp 1
C. Q. Anh 17 6 – 7 7 D502 Toán cao cấp 1
C. Q. Anh 11 9 – 10 7 B203 Toán cao cấp 1
T. Trung 20 1 – 2 3 D104 Toán cao cấp 1
T. Trung 32 4 – 5 3 D402 Toán cao cấp 1
T. Thắng 18 1 – 2 2 D402 Toán cao cấp 1
T. Thắng 24 1 – 2 5 D303 Toán cao cấp 1
T. Thắng 12 4 – 5 5 B106 Toán cao cấp 1
T. Thông 42 9 – 10 3 B304 Toán cao cấp 1
T. Thông 6 1 – 2 7 B201 Toán cao cấp 1
T. Thông 10 4 – 5 7 D403 Toán cao cấp 1
T. Hoàn GT1 – 01 6 – 7 4 B302 Giải tích 1
T. Hoàn 4 9 – 10 4 B201  Toán cao cấp 1
T. Hoàn 41 9 – 10 7 B205  Toán cao cấp 1
T. Tuyến 13 9 – 10 2 B203  Toán cao cấp 1
T. Tuyến 23 6 – 7 4 PN2 – 313  Toán cao cấp 1
T. Tuyến 16 1 – 2 7 PN1 – 102  Toán cao cấp 1
T. Tý 8 4 – 5 6 B106  Toán cao cấp 1
T. Hoàng 28 1 – 2 2 B304  Toán cao cấp 1
T. Hoàng 30 4 – 5 2 G101  Toán cao cấp 1
T. Hoàng 21 6 – 7 3 D503  Toán cao cấp 1
T. Nghĩa 26 1 – 2 4 B204  Toán cao cấp 1
T. Nghĩa 3 4 – 5 4 D302  Toán cao cấp 1
T. Nghĩa 40 1 – 2 6 B104  Toán cao cấp 1
C. Lê Anh 34 4 – 5 5 PN2 – 314  Toán cao cấp 1
C. Lê Anh 15 6 – 7 6 D501  Toán cao cấp 1
C. Lê Anh 1 4 – 5 7 B101  Toán cao cấp 1
T. Long 2 6 – 7 4 B106  Toán cao cấp 1
T. Long 37 9 – 10 4 B306  Toán cao cấp 1
T. Long 46 9 – 10 5 PN2 – 109  Toán cao cấp 1
C. Vân 22 1 – 2 4 B201  Toán cao cấp 1
C. Vân 36 4 – 5 4 E16  Toán cao cấp 1
C. Vân 19 6 – 7 5 PN2 – 108  Toán cao cấp 1
C. Quý 31 9 – 10 2 B306  Toán cao cấp 1
C. Quý 39 6 – 7 6 B2 – 104  Toán cao cấp 1
C. Quý 27 9 –  10 6 B204  Toán cao cấp 1
T. Đức 45 1 – 2 3 D303  Toán cao cấp 1
T. Đức 43 1 – 2 5 B204  Toán cao cấp 1
T. Đức GT1 – 02 4 – 5 5 B205 Giải tích 1
T. Lâm 9 9 – 10 6 B301  Toán cao cấp 1
T. Lâm 47 6 – 7 7 PN2 – 109  Toán cao cấp 1
T. Lâm 14 9 – 10 7 PN2 – 111  Toán cao cấp 1
T. Sinh 38 4 – 5 6 PN2 – 309  Toán cao cấp 1
T. Thúy ĐS – 03 1 – 3 6 B204  Đại số
T. Khoa 48 9 – 10 6 E6  Toán cao cấp 1

Cập nhật ngày 20/9/2013