[TCB] Thi CLC kỳ 2 năm 2016 – 2017

Lịch thi

STT

K

Lớp

Lớp học phần


Số

Ngày thi

Ca
thi

Phòng thi

1

58

Kiểm toán_CLC_58 A

Toán cho các NKT 2

60

10/07/2017

2

D-205;D-206

2

58

Kiểm toán_CLC_58 B

Toán cho các NKT 2

60

10/07/2017

2

D2-103;D2-104

3

58

QTDN_CLC_58

Toán cho các NKT 2

60

10/07/2017

2

D2-105;D2-106

4

58

Marketing CLC 58

Toán cho các NKT 2

60

10/07/2017

2

D2-205;D2-206

5

58

Ngân hàng CLC 58

Toán cho các NKT 2

60

10/07/2017

2

D-201;D-202

6

58

Đầu tư CLC 58

Toán cho các NKT 2

60

10/07/2017

2

D-104

7

58

TCBS

Toán cho các NKT 2

60

10/07/2017

2

D-203;D-204

Các thầy, cô đi coi thi tập trung ở phòng nước giảng đường D lúc 8g45.