Thời gian làm Chuyên đề thực tập và nộp điểm

Thời hạn nộp chuyên đề

Ghi chú: Thời gian thực tập của sinh viên theo thông báo của nhà trường.

Vào cuối thời gian này sinh viên phải hoàn thành bản chính.

Sau thời hạn cuối cùng của thời gian Thực tập, và có bản chính hoàn thành, dành 1 tuần cho việc chỉnh sửa và kiểm tra Turnitin.

 

Khóa Đợt Thời gian thực tập
của sinh viên
Sinh viên
Nộp bài bản cuối
Nộp điểm cho
Khảo thí, Thanh tra
Ghi chú
K57 1 13/8/18 – 16/12/18 23/12/2018 15/2/2019
K56 2 15/1/18 – 27/5/18 1/6/2018 15/6/2018
K56 1 14/8/17 – 10/12/17 1/2/2018 7/2/2018
K55 2 21/5/2017 15/6/2017
K55 1