THÔNG BÁO HỌP CÁC TRƯỞNG BỘ MÔN

Theo thông báo về cuộc họp Quản trị đại học trong điều kiện tự chủ,

Nhà trường yêu cầu triệu tập đầy đủ các trưởng bộ môn tham gia cuộc họp ở trên.

Thời gian: 7h30 – Thứ 5 ngày 5 tháng 9 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp lớn – Gác 2 nhà 10

Yêu cầu các trưởng bộ môn tham gia đầy đủ và không được vắng mặt.

                                                                                                    Trưởng khoa Toán Kinh tế.