Thông báo: Họp Khoa giữa kỳ

1. Họp lãnh đạo mở rộng. Kính mời: Lãnh đạo Khoa mở rộng + cô Trang (Đoàn Thanh niên ) + các cố vấn học tập. Thời gian:  2h15, thứ Sáu, ngày 17/10/2014. (Cô Trang và các thầy cô cố vấn học tập: đề nghị chuẩn bị để báo cáo tóm tắt về công việc mình phụ trách)

2. Họp Khoa: Kính mời: toàn thể các thầy cô trong Khoa và thầy cô kiêm giảng. Nội dung chính: Họp Khoa giữa kỳ và thảo luận một số định hướng của Khoa và các Bộ môn.Thời gian: 3h, thứ Sáu, ngày 17/10/2014