Thông báo họp lãnh đạo các bộ môn

Thông báo họp lãnh đạo các bộ môn

Thời gian: 3h, ngày 19-9-2014, tại VP Khoa
Nội dung:
1. Rà soát nội dung các môn chuyên ngành. Đề nghị các bộ môn chuẩn bị nội dung các môn chuyên ngành do BM phụ trách mà có liên quan đến các môn học do BM khác đảm nhiệm.
2. Một số vấn đề khác