Thông báo họp Lãnh đạo khoa mở rộng

Kính mời các thầy cô Trưởng và Phó các bộ môn sau buổi họp phổ biến quy chế thi

Chiều ngày 27/06/2013 lên Văn phòng Khoa Toán Kinh tế họp định hướng chuẩn bị cho kì học mới.

Mời: C. Trang – Bí thư Đoàn Thanh niên.

Thời gian họp dự kiến: 15h30.