Thông tin cơ bản của Giảng viên

Danh sách Giảng viên, thông tin cơ bản

Xếp theo Bộ môn, ABC

TT BM Họ đệm Tên DOB ĐT chính Email NEU
1 TCB Nguyễn Thị An 31.10.1984 0989 149 926 annt@neu.edu.vn
2 TCB Lê Thị Anh 24.5.1978 0915 252 208 leanhtoankt@neu.edu.vn
3 TCB Vũ Quỳnh Anh 23.9.1975 0989 1975 23 anhvq@neu.edu.vn
4 TCB Phùng Minh Đức 20.11.1979 0912 505 951 phungduc@neu.edu.vn
5 TCB Bùi Quốc Hoàn 16.1.1981 0983 386 428 buiquochoan@neu.edu.vn
6 TCB Hà Thị Minh Huệ 28.2.1985 0968 627 762 huehm@neu.edu.vn
7 TCB Phạm Bảo Lâm 24.4.1982 0983 150 854 lampb@neu.edu.vn
8 TCB Nguyễn Phương Lan 1.10.1976 0912 319 386 nplantkt@neu.edu.vn
9 TCB Nguyễn Thị Quỳnh Lan 22.5.1959 0904 194 222 lannq@neu.edu.vn
10 TCB Nguyễn Tuấn Long 18.12.1980 0982 746 235 ntlong@neu.edu.vn
11 TCB Đặng Huy Ngân 31.1.1979 0944 095 265 ngandh@neu.edu.vn
12 TCB Phạm Văn Nghĩa 2.5.1979 0912 039 311 nghiapv@neu.edu.vn
13 TCB Nguyễn Thị Quý 17.10.1980 0942 527 478 quynguyen@neu.edu.vn
14 TCB Nguyễn Mai Quyên 1.9.1990 0914 026 515 nguyen-mai-quyen@neu.edu.vn
15 TCB Hoàng Văn Thắng 2.1.1980 0983 667 866 hoangthang@neu.edu.vn
16 TCB Dương Việt Thông 4.10.1982 0972 506 988 thongduongviet@neu.edu.vn
17 TCB Tống Thành Trung 20.11.1975 0904 147 146 trungtt@neu.edu.vn
18 TCB Phạm Anh Tuấn 3.2.1963 0912 321 612 tuanpa@neu.edu.vn
19 TCB Đoàn Trọng Tuyến 30.4.1982 0989 355 056 doantrongtuyen@neu.edu.vn
20 TCB Nguyễn Thị Cẩm Vân 27.9.1980 0983 1333 88 ncvantkt@neu.edu.vn
21 TKT Nguyễn Thị Ánh 29.10.1986
22 TKT Nguyễn Hải Dương 9.9.1979 0886 99 1979 duong79tkt@neu.edu.vn
23 TKT Lê Anh Đức 20.4.1982 0912 736 696 ducla@neu.edu.vn
24 TKT Phạm Ngọc Đức 1.7.1979
25 TKT Bùi Dương Hải 6.9.1976 090 423 5498 haibd@neu.edu.vn
26 TKT Cao Xuân Hòa 27.12.1955 0904 284 301
27 TKT Lê Đức Hoàng 8.8.1979 0913 030 525 hoangld@neu.edu.vn
28 TKT Nguyễn Quang Huy 5.6.1985 0917 56 1985 huynqtkt@neu.edu.vn
29 TKT Phạm Ngọc Hưng 25.9.1975 0976 818 518 hungpn@neu.edu.vn
30 TKT Phạm Thị Hương Huyền 14.6.1976 0913 044 258 huyenph@neu.edu.vn
31 TKT Lương Văn Long 18.12.1980 0988 262337 longlv@neu.edu.vn
32 TKT Nguyễn Thị Minh 8.3.1964 0972 652898 mimhnttkt@neu.edu.vn
33 TKT Phan Thị Minh 2.9.1966 0772 293 466 minhpt@neu.edu.vn
34 TKT Vũ Thị Bích Ngọc 4.5.1979 0962 211 703 ngocvu@neu.edu.vn
35 TKT Nguyễn Hồng Nhật 23.10.1980 0986 776912 nhatnh@neu.edu.vn
36 TKT Trần Bá Phi 0912 372 309
37 TKT Hoàng Bích Phương 1.10.1980 0912 438434 phuonghb@neu.edu.vn
38 TKT Hoàng Thị Thanh Tâm 9.10.1973 0912 571745 tamht@neu.edu.vn
39 TKT Vũ Duy Thành 7.8.1990 0936 659 788 thanhvd@neu.edu.vn
40 TKT Nguyễn Thị Thảo 29.7.1980 0945 497 368 thaonguyen@neu.edu.vn
41 TKT Nguyễn Mạnh Thế 15.3.1975 0904 620 505 thenm@neu.edu.vn
42 TKT Đỗ Thị Minh Thúy
43 TKT Nguyễn Thị Thùy Trang 17.1.1986 0389 917 186 thuytrang@neu.edu.vn
44 TKT Bùi Kiên Trung 13.9.1976 0912 228 939 trungtx@neu.edu.vn
45 TKT Mai Cẩm 12.2.1984 0916 139 059 tumc@neu.edu.vn
46 TTC Nguyễn Quang Dong 18.8.1955 0913 060 076 dongnq@neu.edu.vn
47 TTC Nguyễn Thị Liên 23.9.1985 0914 405 609 lientkt@neu.edu.vn
48 TTC Hoàng Đức Mạnh 25.6.181 0904 633 994 manhhd@neu.edu.vn
49 TTC Phạm Thị Nga 27.11.1987 0934 517 087 ngatkt@neu.edu.vn
50 TTC Phạm Thị Hồng Thắm 9.9.1978 0928 366 833 thamtkt@neu.edu.vn
51 TTC Đinh Hồng Thêu 23.1.1985
52 TTC Ngô Văn Thứ 18.11.1955 0903 201 788 thunvtkt@neu.edu.vn
53 TTC Trần Chung Thủy 23.9.1974 0986 969 975 thuytc@stneuedu.onmicrosoft.com
54 TTC Nguyễn Thị Thu Trang 2.10.1986 0915 259 368 thutrang@neu.edu.vn
55 TTC Đào Bùi Kiên Trung 9.9.1989 0932 284 396 trungdbk@neu.edu.vn