Thông tin Hệ số lương

THÔNG TIN VỀ LƯƠNG

Mã số thuế: () = 8002.850.

Hệ số lương: * = lên trước thời hạn

Th = Tháng tính hệ số lương mới nhất

TT BM Họ đệm Tên Ngạch Thuế Th 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010
1 TCB Ng.T. An 15111 ().529 (1)     3.00          
2 TCB Lê T. Anh 15111 ().374 (11)   *3.66            
3 TCB Vũ Q. Anh 15111 ().159 (12) 3.99     4.32        
4 TCB Ph.Minh Đức 15111 ().409 (1)   3.33     3.66      
5 TCB Bùi Quốc  Hoàn 15111 ().261 (11)   *3.66            
6 TCB Hà T Minh Huệ                      
7 TCB Phạm Bảo Lâm 15111 ().335 (5)     3.33          
8 TCB Ng. Ph. Lan  01003 ().286 (7)     *3.00          
9 TCB Ng.T.Q. Lan 15110 ().134 (1)     5.76          
10 TCB Ng. Tuấn Long 15111   (1)   3.33     3.66      
11 TCB Đặng H. Ngân 15111 ().310 (8) *3.66     3.99        
12 TCB Phạm V. Nghĩa 15111 ().455 (7)   *3.33            
13 TCB Ng. Thị Quý 15111 ().511 (1)   3.33   *3.66        
14 TCB Ng. Mai  Quyên 15111 ().198 (5)     3.66          
15 TCB Hoàng V. Thắng 15111 ().399 (7) *3.33     3.66        
16 TCB Dương V. Thông 15111   (8) *3.00     3.33        
17 TCB Tống Th. Trung 15111 ().423 (1) *3.66     3.99        
18 TCB Phạm A. Tuấn 15110 ().180 (7)     5.76          
19 TCB Đoàn Tr. Tuyến 15111 ().247 (11)   3.33            
20 TCB Ng. T. C. Vân 15111 ().328 (3)   3.33   *3.66        
21 TKT Ng. Hải Dương 15111   (10)     3.66          
22 TKT Phạm Ng. Đức 15111                    
23 TKT Bùi D. Hải 15111 ().127 (11) *3.99     4.32        
24 TKT Cao X. Hòa 15110 ().303 (11)     6.44          
25 TKT Lê Đức Hoàng 15111   (4)     3.66          
26 TKT Phạm Ng. Hưng 15111 ().416 (5)     3.66          
27 TKT Ph. T H. Huyền 15111 ().342 (6)     4.32*          
28 TKT Lương V. Long 15111 ().504 (1)     3.33          
29 TKT Nguyễn T. Minh 15110 ().102 (3) 5.08     *5.42        
30 TKT Phan Thị Minh  01002 ().448 (12)   *4.74            
31 TKT Vũ T. B. Ngọc 15111 ().543 (9) 3.33     *3.66        
32 TKT Ng. Hồng Nhật 15111 ().078 (7)   3.33            
33 TKT Trần Bá Phi 15111 ().293 (12)     4.65          
34 TKT H. Bích Phương 15111 ().367 (8)     *3.66          
35 TKT Hoàng T.T  Tâm 15111 ().279 (12)     4.32          
36 TKT Vũ Duy Thành 15111   (6)       2.34        
37 TKT Ng.Thị Thảo 15111 ().092 (5)     3.33 3.00        
38 TKT Ng. Mạnh Thế 15111 ().085 (4)   3.66            
39 TKT Đỗ T.M. Thúy 15111   (11) 2.67              
40 TKT Ng.T.Thùy  Trang 15111   (5)     2.67          
41 TKT Mai Cẩm 15111 ().494 (1)     3.00          
42 TTC Ng. Qu. Dong 15109 ().         7.28        
43 TTC Ng. Thi Liên 15111 ().550 (3) 2.67     3.00        
44 TTC Hoàng Đ. Mạnh 15111 ().462 (11)   *3.33            
45 TTC Phạm T. Nga 15111   (11)   2.67            
46 TTC Ph.T H. Thắm 15111 ().254 (5)     3.66          
47 TTC Đinh H. Thêu 15111   (9)     *3.00          
48 TTC Ngô V. Thứ 15110 ().166 (12) 6.78     6.78        
49 TTC Tr. Ch. Thủy 15111 ().487 (3)     4.32          
50 TTC Ng. T Thu Trang 15111   (1) 2.34   2.67          
51 TTC Đào B.K. Trung 15111   (10)     2.67