Thông tin tuyển sinh các khóa

 

Thông tin tuyển sinh qua các năm

Nhận xét:

  • Trúng tuyển XTKH đến nhập học: 52%
  • Trúng tuyển Thi đến nhập học: 95%
Actuary DSEB Toán KT
K63 Trúng tuyển XTKH 40 (NV1: 18) 48 (NV1:25) 105 (NV1: 10)
Điểm chuẩn ĐT3/4/5 * Thi 30.2 / 26.25 / 26.5 / 30.5 / 26.5 / 26.5 / 28.6 / 27 / 26.75 /
Nhập học XTKH 21 28  67
Nhập học thi THPT
Tổng nhập học (- số chuyển)
Còn lại
K62 Điểm
Trúng tuyển XTKH (nhập học) 18 () 19 () 15 ()
Nhập học (- số chuyển) 48 (-15) 48 (-8) 53 (-7)
Còn lại (trong đó XTKH) 33 (10) 40 (12)  46 (7)
K61
Điểm
Nhập học (chuyển)  (-13)  (-14)  (-8)
Còn lại