Tiến trình quản lý điểm (Đề xuất cần ý kiến đóng góp)

Các bước theo đề xuất Quy trình khảo thí có ứng dụng CNTT

Công văn số 394 / ĐHKTQD-KT&ĐBCLGD

TT Công việc Đơn vị thực hiện Thời gian
1 Xuất và in Danh sách lớp Học phần và thi ghép, chuyển Bộ môn Phòng Đào tạo
2 Phân giảng, chuyển Danh sách tới giảng viên Bộ môn
3 Theo dõi học tập. Cho điểm 10%, 20% lên danh sách giấy
Chuyển danh sách có điểm 10%, 20% cho Bộ môn
Giảng viên
4 Nhập điểm 10%, 20% lên hệ thống Bộ môn
5 Tổ chức thi, sử dụng Danh sách in có điểm 10%, 20% Bộ môn
6 Nhận bài thi từ Khảo thí Bộ môn 1 ngày
7 Phân công, chuyển bài cho Giảng viên chấm Bộ môn 1 ngày
8 Chấm thi (2 lượt)
Nhập điểm vào Biểu 4 điện tử trên mạng
In Biểu 4 để Bộ môn kí xác nhận, làm chứng từ thanh toán
Giảng viên 1, 2 1 tuần
9 Hồi phách, chuyển điểm Biểu 4 điện tử vào hệ thống điểm sinh viên
Nhập điểm lên hệ thống
Khảo thí 1 ngày