[TKT] Điểm danh các cuộc họp (từ 2018)

Để kịp thời thông báo cho các giảng viên không tham dự họp.
Và thực hiện quy chế của nhà trường.

5.1.18:

Ngày Cấp – Chủ trì Nội dung Chính
thức
5.1.18
14h00
Giảng KTL
Hải
Họp triển khai học phần KTL1
Phân công việc thu thập bài viết: hạn 1: 12.1
5.1.18
16h00
Khoa
C.Minh
Thảo luận quy chế đánh giá cho điểm GV
12.1.18
14h00
Giảng KTL
Hải
Thảo luận các bài KTL đã thu thập
Đề xuất làm ví dụ + kiểm tra
Ko
12.1.18
16h00
Nhóm
Thành
Họp nhóm nghiên cứu / Data Science
Buổi 1
Ko
17.1.18
9h15
Nhóm
Thành

 

5.1
14h
5.1
16h
12.1
14h
12.1
16h
17.1
9h15
19.1
14h
TKT Khoa
T.Phi x x
T.Hòa x x
C.Minh x
T.Thế ốm ốm x
T.Hải x x x x x x
C.Huyền x x x x x x
C.Tâm x x x x x x
T.Hoàng x x x
T.Dương x x x x x
C.Phương x x x
T.Hưng x x x x x x
T.Long x x x
T.Nhật x x x
C.Tú x x x
C.Thảo x x x x
C.Ngọc x x x x
C.Trang x x x x x
T.Thành x x x x x x
C.Ánh x x x x x x
T.Huy
T.Dong
T.Thứ
T.Mạnh x x x x x x
C.Thủy x
C.Thắm x x x x
C.Liên x x x x x x
C.Nga x x x x x x
C.Trang x x x x x x
T.Trung x
C.QLan x
T.Trung x
T.Hoàn x
T.Tuấn x
C.QAnh
C.Vân x
T.Ngân x
T.Tuyến x x x
T.Lâm x
C.Quyên
C.LêAnh x
T.Thắng x
C.An x
T.Nghĩa x
C.Quý x
T.TLong
T.Thông x
C.Huệ x

 

Không chính thức