[TKT] Lịch thi KTL – Cao học khóa 25

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN 

KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG + CHUYÊN NGÀNH

KHÓA 25 – CAO HỌC

Lớp Ngày Giờ Phòng Số lượng Ghi chú
CH25B 13/1/17 18:15 D2-302 44 Tú 
CH25G 13/1/17 18:15 D2-205 24 Hưng
CH25M 14/1/17 14:00 D2-102 29 Dương
CH25N 14/1/17 14:00 D2-103 35 Ngọc
Chuyên ngành TKT          
Toán KT nâng cao 14/1/17 15:00 D-205 1  
Kinh tế lượng nâng cao 15/1/17 8:00 D-205 1  
Lựa chọn chuyên môn 1 15/1/17 9:50 D-205 1  
Lựa chọn chuyên môn 2 15/1/17 15:00 D-205 1