Tổng hợp 2015

*DS: Theo danh sách
**Mời: Mời các thầy cô có quan tâm tham dự

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân thực hiện Ghi chú
Th. Ngày Khoa TCB TKT TTC Khác
1                
                 
  9 Họp BM TCB + TTC   X   X    
                 
                 
                 
  30 Sinh hoạt môn học TKT + Đề cương thi Cao học X         VPK
2                
  6 Họp lãnh đạo khoa và bộ môn         X  
  9 Tổng kết khoa + Liên hoan X          
  11 Nghỉ Tết X          
                 
3                
                 
                 
                 
4                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
5                
                 
                 
6                
                 
                 
                 
                 
                 
7                
                 
                 
                 
                 
8                
                 
                 
                 
                 
9                
                 
                 
                 
                 
                 
10                
                 
                 
                 
                 
                 
11                
                 
                 
                 
                 
                 
12                
                 
                 
                 
                 
                 

./.