Trông thi TKT+TTC: Tháng 5/2014

Lịch thi học kỳ 2 / 2013-2014

Bộ môn Toán kinh tế – Toán tài chính.

Đề nghị các thầy cô đến ĐÚNG GIỜ, không để các thầy cô mời trông thi cùng phải chờ.

SÁNG: Ca 1: 7h KÉM 15;   Ca 2: 9h KÉM 15;
CHIỀU: Ca3: 1h KÉM 15;   Ca 4: 3h KÉM 15

Danh sách trông thi, đang điều chỉnh và cập nhật.
Các thầy cô không trông được có lý do chính đáng báo lại cho T.Hải, cập nhật trên danh sách này; trường hợp nhờ GV khác phải là GV-CB trong khoa và cũng báo qua Hải.

Ngày Ca Môn Lớp Phòng # BM Trông thi Mời In đề
5/5 (Thứ Hai) 1 KTL 3, 12, 14, 38 B100 32 14  (Thế, Hải), Hoàng, Dương, Hưng, Mạnh, Long, Nhật, Thành, T.Hòa, T.Phi, Tú, Huyền, Tâm, Trang TKT, Bùi Thủy, T.Ninh, Thúy 18 Sáng 29/4
  2 KTL 13, 17, 27, 30, 32 B100 32 14  Như ca 1 18 Sáng 29/4
  3 KTL 18, 20, 28, 39 B100 22 10  (Thế / Hải) Dương, Hưng, Mạnh, Phương, Nhật, Thành, Thắm, Ngọc, Thảo, Trang TKT 12 Sáng 29/4
  4 KTL 4, 19, 25, 29 B100 22 10  Như ca 3 12 S 29/4
6/5 (Ba) 1 KTL 1, 7, 9, 34 B100 22 12  (Thế / Hải) Dương, Nhật, Thành, T.Hòa, T.Phi, T.Ninh, Tú, Liên, Trang TKT, Bùi Thủy, Long, Thúy 10 S 29/4
  2 KTL 6, 8, 26, 36, 41 B100 26 12  Như ca 1 14 S 29/4
  3 KTL 2, 24, 37, 43, 45 B100 26 12  (Thế / Hải) Hoàng, Phương, Hưng, Nhật, Thành, Huyền, Tâm, Thắm, Thảo, Ngọc, Đức, Trang TKT 14 S 29/4
  4 KTL 5, 23, 31, 40, 44 B100 26 12  Như ca 3 14 S 29/4
8/5 (Năm) 3 XSTK 2, 3, 4, 5, 8, 12 B100 29 13  (Thế / Hải) Dương, Mạnh, Thành, Nhật, T.Hòa, T.Phi, T.Ninh, Ngọc, Tú, Thắm, Liên, Phương, Trang TKT, Đức. 16 Sáng 7/5
  4 XSTK 1, 6, 7, 9, 10 , 11 B100 30 13  Như ca 3 17 S 7/5
10/5
(Bảy)
4 Cơ sở TTC 1 D104 3 3 (T.Nguyên) Mạnh, Trang TTC, Bùi Thủy 0 S9/5
12/5 (Hai) 1 ĐG 1 D500 3 3  (T.Nguyên) Mạnh, Trang TTC, Bùi Thủy 0 C 9/5
  2 ĐG 1_1 D500 4 4  (T.Nguyên) Mạnh, Trang TTC, Bùi Thủy 0 C 9/5
16/5 (Sáu) 2 TkT 3, 4 G100 4 4  Hải, Thành, Tú, P.Minh 0 C 15/5
17/5  Chuyển 31/5 2 KTL2 1, 2 B100 10 5 N.Minh, Thành, Long, Hưng, Nhật,  P.Minh 5 S 16/5
20/5 (Ba) 3 TCQTế 1 B100 4 2  (Ch.Thủy) Liên, Trang TTC, Bùi Thủy, Thắm 2 S 19/5
21/5 (Tư) 2 TCCty 1 D100 4 2  (Ch.Thủy) Liên, Trang TTC, Bùi Thủy, Thắm 2 S 20/5
22/5 (Năm) 4 TkTH 1, 2 B2-100 8 4  Thế, Thắm, Dương, Thành 4 C 21/5
23/5 (Sáu) 2 MHT   B2-100 4 2  Đức, Phương 2 S 22/5
24/5 (Bảy) 2 TƯH1 1, 2 D100 4 2  Thảo, Tú 2 S 23/5
26/5 (Hai) 3 MHTKT 1, 2, 8 B100 11 5  Đức, Phương, Ngọc, Thành, P.Minh 6 C 23/5
  4 2 môn MHTKT10, XS2 B100 8 4  Đức, Phương, Ngọc, Thành, P.Minh 4 C 23/5

 Bộ môn Toán kinh tế – Toán tài chính.