V/v Chuyên đề thực tập: hạn cuối nộp điểm 4/6/17

Theo lịch của Nhà trường, chuyên đề thực tập sinh viên phải hoàn thành và nộp Giảng viên hướng dẫn vào 21/5/2017.

Các thầy cô chấm lần 1 và lần 2 hoàn thành việc chấm điểm hạn cuối vào ngày Thứ Hai 4/6 và gửi tại Văn phòng khoa.

 

 

Các thầy cô lưu ý với mỗi sinh viên:

– 1 bản đề cương có bút tích giảng viên

– 1 bản đề cương có chấm điểm và chữ ký của giảng viên

– 1 bản thảo có bút tích giảng viên

– 3 bản chính trong đó 1 bản có chấm điểm và chữ ký của giảng viên