V/v hoàn thành Bài giảng môn chuyên ngành

 

Theo tinh thần cuộc họp ngày 30/12/2016 của bộ môn Toán kinh tế + Toán tài chính, các thầy cô đã đăng ký theo các môn chuyên ngành cần có Bài giảng biên soạn.

 

Thông tin về cuộc họp (Tại phần Thông tin nội bộ):

http://mfe.edu.vn/tin-tuc/hop-bo-mon-toan-kinh-te-30-12-2016-2.html

 

Đề nghị các thầy cô hoàn thành đúng hạn và sẽ gửi Bộ môn trong cuộc họp gần nhất.

 

Trong quá trình học có thảo luận.

Môn học

Đang giảng

Chuẩn bị

Ghi chú

LT xác suất

T.Thế
T.Mạnh

T.Hưng
T.Long

Thống kê toán

T.Hải
T.Thứ
C.Ngọc

T.Hoàng
(C.Trang)

KTL 1 (CN)

C.Minh
T.Hải
T.Dong

Các thầy cô
từng giảng KTL

KTL 2

C.Minh
T.Thế
T.Thành

Các thầy cô
từng giảng Cao học
+ C.Ngọc

KTL3: Số liệu mảng

C.Minh

T.Hưng
C.Ngọc

KTL3: Chuỗi TG

T.Dong
C.Minh

T.Thành
T.Dương
(C.Trang TTC)

Thống kê Nhiều chiều 1

T.Thứ
T.Thế
C.Trang

C.Nga

Thống  Nhiều chiều 2

T.Thứ
T.Thế

C.Trang TKT

MH ứng dụng

T.Thứ

T.Đức + C.Ngọc

LT MHTKT 1

T.Hải
C.Phương

C.Trang + C.Thảo

LT MHTKT 2

T.Hải

C.Phương

LT trò chơi

T.Hải

C.Tú Đã có: 7/2017

Tối ưu hóa

C.Thảo
C.Lan

T.Nhật

Tiếng Anh CN

T.Thành

C.Ngọc

Sẽ dừng
Phân tích số liệu định tính T.Thế
Mô hình I/O C.Ngọc (C.Vân)