V/v lấy thông tin hiện trạng sử dụng Văn phòng khoa

Nhà trường đang thực hiện đánh giá hiện trạng sử dụng văn phòng tại nhà A1 tiến tới sử dụng hiệu quả hơn.

 

Để có thông tin phản hồi từ Giảng viên – cán bộ, Nhà trường gửi phiếu khảo sát online đến các Thầy cô, thông qua Email của Trường.

Vì vậy đề nghị các Thầy cô:

 

1. Mở Email cá nhân của trường cấp (đuôi @neu.edu.vn), theo thư từ TS. Lê Việt Thủy, tiêu đề: “Tổ công tác xin gửi đến thầy/cô/anh/chị bản câu hỏi online để khảo sát về VP làm việc

 

2. Trả lời bảng hỏi online. Các câu hỏi không có dấu sao màu đỏ không nhất thiết trả lời (như câu hỏi về số mét vuông, câu hỏi kiến nghị thêm).

 

Rất mong các thầy cô hoàn thành đầy đủ việc trả lời bảng hỏi này để tổ công tác của trường có cơ sở đánh giá hiện trạng và có kế hoạch trong thời gian tới, cũng như các điều chỉnh cần thiết trong hè này.

 

Văn phòng khoa.