V/v Nộp Chuyên đề thực tập + Danh sách thi CLC

Theo lịch của Nhà trường, các Chuyên đề Thực phải được nộp vào ngày 15/12/2016.

 

Đã quá hạn nộp, đề nghị các Thầy cô hướng dẫn thực hiện:

– Mỗi sinh viên nộp 1 bản đề cương + 1 bản thảo Chuyên đề + 3 bản chính chuyên đề

 

– Mỗi sinh viên nộp bản mềm dạng đuôi .doc, gửi chung theo lớp vào một đĩa CD. Với lớp Toán kinh tế gửi chung qua Lê Thị Hoa. Tiêu đề file gồm: Mã SV – Họ và tên – Tên chuyên đề. Tất cả bằng tiếng Việt có dấu.

 

– Các GVHD chấm điểm: (1) Điểm đề cương: chấm lên đề cương + Chữ ký; (2) Điểm chuyên đề: chấm lên 1 bản chính chuyên đề + Chữ ký.

Đề nghị hoàn thành trong ngày Thứ Tư 28/12/2016 để nộp cho Nhà trường.


 

Các thầy cô giảng hệ Chất lượng cao đề nghị nộp ngay bảng điểm trước ngày Thứ Năm lên văn phòng khoa cho cô Phan Minh.