Chuyên đề thực tập – Đợt 2 (2018-2019) T1 – T5.2019

Thông báo của nhà trường: TẠI ĐÂY.

Các quy định của khoa : TẠI ĐÂY.

Sử dụng Turnitin: TẠI ĐÂY

http://khaothi-dbclgd.neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=217

Các thầy cô thực hiện theo các bước:

4. Kiểm tra mức độ sao chép

Sinh viên thực tập thực hiên:

Thời gian thực tập và làm chuyên đề: 13/8 đến 16/12/2018

Thời gian nộp bài cuối: 23/12/2018. Các thầy cô lưu ý thời điểm này phải có bài của sinh viên

Thời gian chấm bài và gửi phòng QLĐT: Thông tin nội bộ.

BÀI NỘP:

– 2 bản in bản chính Chuyên đề, trong đó có 01 trang xác nhận đã kiểm tra Turnitin

– Tập hợp các bản mềm vào đĩa CD gửi Thanh tra và lưu khoa

TOÁN KINH TẾ

Các vấn đề kỹ thuật Turnitin: Các thầy cô liên hệ cô Nguyễn Thị Thùy Trang